Verslag Algemene Ledenvergadering Harlemlakers

21 november 2012

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering met de verheugde constatering dat er een vertienvoudigde opkomst is in vergeljiking met de ALV can 2011.

2. Notulen ALV 2011

De vergadering heeft geen opmerking over de notulen van de ALV 2011

3. Behandeling en vaststelling jaarstukken

Jaarverslag 2011 – 2012

Een aantal processen in de ‘bedrijfsvoering’ van de vereniging zijn verbeterd:

· interne communicatie

· het starten van het seizoen

· het afronden van het seizoen

Het zeizoen kende weer een sterke ontwikkeling van het aanwezige talent. Dit betreft niet aallleen spelers, maar ook scheidsrechters. Het bestuur is zeer tevreden met de uitbreiding, kwantitatief en kwalitatief, van het scheidsrechtersbestand binnen Harlemlakers.

Voor het seizoen 2012 – 2013 heeft het bestuur de volgende prioriteiten geformuleerd:

· de strategische ontwikkeling van Harlemlakers;

· de financiele huishouding van Harlemlakers. Door een aantal oorzaken zoals de terugloop in het aantal leden is de finaciele positie van de vereniging bijzonder precair te noemen. Harlemlakers komt gevaarlijk dicht in de buurt van de kritische ondergrens. Dit maakt het noodzakelijk dat het bestuur extra kritisch de financiele huishouding van de vereniging onder de loep zal nemen en maatregelen ter verbetering zal treffen;

· de fondsenwerving van Harlemlakers. Het bestuur streeft naar een substantiele vergroting van de inkomsten van de vereniging uit subsidies en sponsoring. Gezien de economische crisis neemt het bestuur hiermee een stevige uitdaging op haar schouders.

Uit de vergadering komt een correctie op het jaarverslag: Rolf Franke was in het seizoen 2011 – 2012 assistentcoach bij de U18-1.

Financiele jaarstukken 2011 – 2012

De vergadering verleent decharge op basis van de verklaring van de kascommissie. Verder gaat de vergadering akkoord met de begroting 2012 – 2013. Deze goedkeuring wordt gegeven na bespreking van vragen uit de vergadering, vooruitlopend op agendapunt 4. Op een vraag over de (rijkelijk late) inning van de contributie voor het 2012 – 2013 geeft het bestuur toe dat deze inderdaad laat is en dat de inning nog in november zal starten. Zoals gebruikelijk bestaat de contributie uit een basisdeel met daarop toeslagen voor het spelen in een rayon- of landelijke competitie. Voor de contributie voor het 2012 – 2013 is de statutair voorziene indexatie toegepast. Tot slot adviseert de vergadering alvast een voorziening te creeren voor een waarschijnlijke stijging van de contributie van de landelijke bond (NBB).

4. Vaststelling begroting 2012 – 2013

De vergadering stelt de begroting 2012 – 2013 vast.

5. Bijzondere verenigingszaken

Bij acclamatie verricht de vergadering de volgende benoemingen:

· Brord Brugman tot erelid;

· Jasper Vogel tot erelid;

· Inge van der Veen tot erelid;

· Wim Nieuwenhuizen tot erelid;

· Robbert Slim tot erelid / erevoorzitter.

Het bestuur heeft gemeend de vergadering deze benoemingen voor te stellen vanwege de bijzondere inzet die de personen hebben geleverd bij de overgang van Harlemlakers van Badhoevedorp naar Amsterdam West en de daaruit volgende inzet voor de ontwikkeling van de vereniging.

Daan Joustra wordt benoemd tot trainee – bestuurslid.

6. Uitwisseling stand van zaken Harlemlakers

Na een geanimeerd en levendige sessie formuleert de vergadering de volgende aandachtspunten voor het bestuur:

· Marketing en PR;

· Opleiden van scheidsrechters;

· Gedrag van ouders op de tribune (algemene ouderavond);

· Verbetering van contactinformatie van het bestuur op de website (namen en mailadressen);

· Bezetting van jury:

o meer mensen die kunnen jureren,

o meer opleiden van juryleden,

o hogere opkomst van juryleden;

· Samenwerking met andere organisaties in de omgeving (andere basketbalverenigingen, deelraad, centrale gemeente, etc.);

· Betere procedure aanmelding nieuwe leden;

· Sponsoring / subsidiering;

· Organiseren van zaaldienst;

· Duidelijkere selectieprocedure;

· Meer instroom van jeugdleden (denk aan scholentoernooien, U5 – U10 activiteiten);

· Extra activiteiten binnen Harlemlakers (clinics a la Henk Pieterse, spookweekend, etc.);

· Actievere werving van vrijwilligers;

· Nieuwbouw Ichtus school biedt mogelijk kansen voor Harlemlakers.

7. Sluiting

Onder nogmaals dankzegging voor de opkomst en de enthousiaste dialoog sluit de voorzitter de vergadering.