Beste leden,

Zet deze datum vast in je agenda: woensdag  16 oktober.
Dan hebben wij weer onze algemene ledenvergadering.

 

Agenda ALV Harlemlakers 16 oktober 2019, om 20.00 uur in het sportcafé van de Calandhal.

  1. Opening
  2. Notulen ALV 14 november 2018
  3. Aanpassing huishoudelijk reglement
  4. Jaarverslag seizoen 2018/2019
  5. Financieel verslag 2018/2019
  6. Begroting 2019/2020
  7. Contributies 2019/2020
  8. Invulling bestuurstaken (nieuw voorgedragen Michael Laarman, herkiesbaar Jordy Laarman & Tobias Draak, tweede jaar Peter Haarms, Francois Tabak en Rene Vlaanderen)
  9. Benoeming Kascommissie
  10. Rondvraag

De notulen van de ALV van vorig jaar kunnen worden gevonden op de website (http://harlemlakers.nl/notulen-2018/). Bij dezelfde pagina kan ook het jaarverslag worden ingezien.

Een voorgestelde versie van het huishoudelijk reglement staat onder http://harlemlakers.nl/de-vereniging/documenten/huishoudelijk-reglement/.

Wilt u ook de financiële stukken vooraf inzien (deze worden ook uitgereikt tijdens de vergadering), neemt u dan contact op met de penningmeester door te mailen naar penningmeester@harlemlakers.nl.