JAARVERSLAG HARLEMLAKERS 2014/2015

Inleiding Zoals ieder jaar in het jaarverslag starten we met de herhaling van onze visie en ambitie die we in de ALV van 2010 met elkaar hebben vastgesteld. In het verloop van het jaarverslag bespreken we en toetsen we de voortgang van deze visie en ambitie.

“VISIE EN AMBITIE VAN HARLEMLAKERS

Wij hebben een enorme passie voor basketbal. Als vereniging streven wij er naar zoveel mogelijk jongens , meisjes en volwassenen te laten genieten van wat de basketbalsport aan plezier brengt. Zowel actief als speler, coach of scheidsrechter of passief als toeschouwer. We willen daarnaast met onze basketbalactiviteiten als sportclub een verbindende factor zijn voor de bewoners binnen het stadsdeel Nieuw West en Badhoevedorp.

Onze vereniging biedt zowel de mogelijkheid tot het beoefenen van topsport als breedtesport. Een speerpunt binnen de breedtesport is onze basketball’sCool.

Wij leggen binnen onze vereniging het accent nadrukkelijk op topsport en met name op de ontwikkeling van basketbaltalent. Ambitieus, planmatig en met kwalitatief sterke mensen werken wij intensief aan het op een hoger niveau brengen van basketbaltalent. Met als doelstelling basketballers op te leiden voor het hoogste niveau in Nederland. Wij zoeken actief de samenwerking met anderen die aan onze ambities kunnen bijdragen. De talentontwikkelingsambitie geldt tevens voor onze coaches en scheidsrechters. Ook de coaches en scheidsrechters willen we nadrukkelijk via opleiding en ontwikkeling in hun kennis en ervaring laten groeien.

Wij hopen op deze wijze te kunnen bijdragen aan de kwalitatieve groei van het basketbal in Nederland “

Onze missie en visie bieden een inspirerend kader waar binnen wij met elkaar onze activiteiten in de vereniging verrichten. Zoals gezegd lijkt het ons goed onze werkelijkheid af te zetten tegen deze visie en ambitie. Wat gaat goed ? Wat gaat minder ? Waar besteden we onze aandacht aan en waar aan niet ? Gelet op het moment van de ALV ligt het voor de hand in dit jaarverslag tevens te kijken naar de start van het seizoen 2015/2015.

Hieronder de relevante thema’s uit de visie en ambitie op een rij.

Topsport en breedtesport

Bij Harlemlakers hebben we een mooie balans tussen topsport en breedtesport.

Voor het seizoen 2015/2016 hebben we 16 teams, waarvan U 24, U 20 ,U 18 1. U 16 1 samen met de AAC teams (zie hieronder) U 14 en U 16 de topsportlijn vormen en de overige teams 10 teams meer een breedtesport karakter dragen.

Dankzij onze stevige instroom op U 12 en U 16 zitten we rond de 180 leden . Gelet op de beschikbare trainingsruimte zitten we hiermee aan het maximum van onze mogelijkheden.

Punt van aandacht blijft ook onze instroom vanuit Badhoevedorp. We zullen de binding met Badhoevedorp weer moeten versterken. Is immers onderdeel van onze missie

AAC-Caland samenwerking

Vanaf het voorjaar 2013 werken we samen met MBCA, basketball-vereniging uit Amstelveen) en het Caland. Dit onder de naam AAC ( Amstelveen, Amsterdam combinatie- Caland) Kern van de samenwerking is de behoefte de basis van de topsportlijn te verbreden en aldus ook de kwaliteit van de talent-ontwikkeling te verhogen. Afgelopen seizoen leidde dit tot een gezamenlijk team AAC U 14 met MBCA en Caland. Dit jaar tot twee teams AAC-Caland . Een U 14 en U 16 team. Dit alles in de nieuw opgerichte vereniging AAC-Caland, waarbinnen MBCA, Harlemlakers en Caland op een uitstekende wijze met elkaar samenwerken.

Intentie is om uiteindelijk een gezamenlijk topsportlijn van U14 tot en met U 18 onder AAC-vlag vorm te geven. We doen dit echter stap voor stap. In een meerjaren-aanpak.

Dit heeft uiteraard ook consequenties voor hoe Harlemlakers er nu uitziet en gaat uitzien.

De topsportlijn zal op termijn opgaan in AAC-Caland , waar wij uiteraard wel een actieve en belangrijke partner in zijn. Betekent dat we ons meer kunnen gaan richten op de talentontwikkeling van de jongsten ( tot U 14), dekop van Harlemlakers (senioren) en de breedtesport.

Het gesprek hoe AAC-Caland de visie en ambitie van Harlemlakers beïnvloedt heeft ( gelet op het tempo van AAC) geen grote haast , maar is wel zo belangrijk dat we die dit jaar zullen moeten voeren. Het bestuur zal het voortouw nemen.

Coaches

Een flink aantal jaren liepen we tegen een beperkt aantal coaches aan die de kar moesten trekken. Met als gevolg dat overbelasting op de loer lag. In 2014/2015 was de bezetting zeer goed te noemen. Alle teams waren goed bezet. Mede dankzij een aantal jonge of nieuwe coaches die zich positief lieten zien als Bas Broerse, Valentijn Kropf, Gyenzo Wijnaldum, René Vlaanderen. Allan Tekleghiorghis en Roy van der Velde. Samen met een aantal bekende gezichten vormden zij een stevig en kwalitatief goed kader. Nieuw bestuurslid René Vlaanderen zorgde en zorgt daarbij voor een nieuwe energie, sturing en een toegenomen facilitering. Laatste zien wij onder meer bij de start van 2015/2016 terug in mooie tenues en trainingsspullen voor de a-lijn. Mede mogelijk gemaakt door een aantal nieuwe sponsors.

Het technisch kader heeft zich alleen maar uitgebreid voor het lopende seizoen. Meestal een dubbele bezetting op de a-lijn teams, regelmatig meer dan dubbel.

Met daarbij ook nieuwe gezichten in andere teams, met Victor Eseli en Chris Owen-Hunter. Tot slot zijn een aantal jonge spelers actief in de ondersteuning van Gideon van der Hijden en zijn dit jaar weer opgestarte U 12 lijn.

Deze situatie moeten we als Harlemlakers koesteren en borgen.

Scheidsrechters

Jaar na jaar weten met hoofdzakelijk uit eigen jeugd gerekruteerde scheidsen

Onze scheids-verplichtingen te voldoen. Dit jaar waren dat Renzo Heijm, Valentijn Kropf, Stijn Tabak aangevuld met oude getrouwe Pieter van Blaricon Mogen we echt trots op zijn. Tobias Draak en Niek Heering ( zelf ook scheids voor Harlemlakers) zorgen voor een perfecte facilitering van deze jongens.

Al deze mannen en dame zorgen er voor dat in 2014-2015 onze jeugdteams landelijk en heren 1 op rayonniveau kunnen spelen.

Ook de bezetting van 2015/2016 is weer adequaat gerealiseerd. Was een uitdaging met 4 plekken die gevuld moesten worden.

Met het nieuwe arbitrageplan en regels rond fluit- en tafelschema, zagen we de discipline voor de uitvoering van deze taken toenemen.

Positief was ook dat weer veel jeugd zijn of haar F –diploma haalde en zo weer beter toegerust de scheids- en jurytafel werkzaamheden kan verrichten.

Het is zaak uit deze groep onze volgende rayon-talenten te rekruteren.

Talentontwikkeling spelers

Op dit thema, de kern van onze missie, kan worden gesproken van weer een succesvol jaar. Het hele jaar is op trainingen en in wedstrijden gewerkt aan de ontwikkeling van basketball-skills en teamvorming. Op elke trainingsavond valt weer de grote toewijding en het enorme plezier op waarmee spelers ondersteund door hun coaches aan het trainen zijn. In alle teams worden door spelers soms verbazingwekkende sprongen voorwaarts gemaakt. Dat is genieten en maakt het werk van de coaches zeer dankbaar.

Samenwerking met andere partijen

Onze intentie (zie visie) is altijd geweest zoveel mogelijk met relevante partners samen te werken. Met MBCA en Caland lukt dat uitstekend (zie boven). Harlemlakers blijft pro actief de samenwerking zoeken met andere verenigingen en partners om zo haar visie en ambitie te realiseren.

Communicatie

De communicatie staat goed op de kaart . De vereniging heeft een mooie website. Verder gebruiken we Facebook en Twitter en maken we ook nieuwsbrieven. Belangrijk zijn de ouderavonden aan het begin van het seizoen Dit zijn bijeenkomsten waarmee ouders en spelers goed voorbereid en geïnformeerd aan het seizoen kunnen beginnen. Is bij de start van seizoen 2015/2016 zeer goed verlopen.

Financieel

Het blijft ook in de volgende jaren de uitdaging om financieel gezond onze ambities te blijven waarmaken. Het toegenomen ledenaantal is hierbij een positieve ontwikkeling. Risico daarbij blijft echter de discipline van de leden bij het tijdig en volledig betalen van de contributie. Gaan we nu proberen te faciliteren door nieuwe wijze van contributie-inning.

Ook in het seizoen 2014/2015 heeft contributie-inning namelijk onevenredig veel aandacht gevraagd. De niet betaling en afboeking van niet inbare contributie-vorderingen uit vurige seizoenen heeft mede geleid tot een stevige overschrijding van onze begroting in het afgelopen jaar. Ander zeer belangrijke oorzaak hiervoor zijn de toegenomen kosten van de zaalruimte. Waarvan we aanmerkelijk meer gebruikten en die soms qua prijs duurder uitviel dan verwacht.

Heeft al met al geleid tot de omstandigheid dat we onze reserves hebben op gesoupeerd en dat we in 2015/2016 messcherp moeten sturen op een sluitende begroting. Extra moeilijk doordat de gemeente Amsterdam heeft besloten de zaalhuren soms met meer dan 30% te verhogen.

Zie verder voor dit onderwerp de financieel jaarstukken.

Sponsors en gulle gevers

Candiff services was ook in 2014-2015 weer sponsor. In het afgelopen seizoen hebben we daarnaast geen andere partners kunnen vinden.

Start van dit jaar is in dit opzicht zeer positief te noemen. Met verschillende sponsors die met elkaar hebben gezorgd voor de vervanging van een aantal teamtassen. Terwijl we nog actief op zoek zijn naar meer sponsors.

Activiteiten

De ‘Minimix’ en barbecue waren dit jaar , zoals altijd, bijzonder goed bezocht en dit jaar wel extra bijzonder . Onze dank gaat uit naar de feestcommissie.

Het bestuur en bestuurszaken

In het bestuur trad Jan Lex Draak af. Wij bedanken hem voor al zijn inzet en scherpte. René Vlaanderen trad definitief toe tot het bestuur als bestuurslid technische zaken. Jordy Laarman trad tot het bestuur toe als algemeen lid met bijzonder aandacht voor de scheids-planning.

Het bestuur kent al een aantal jaar in grote lijnen dezelfde samenstelling.

Nieuw bloed is zeker geen overbodige luxe om het bestuur fris en scherp te houden.

We gaan in dit seizoen actief op zoek naar uitbreiding. Omdat veel handen nu eenmaal licht werk maken.

Onverkwikkelijk was het feit dat we ons weer ( vorig jaar voor de eerste keer) tot de Commissie van Beroep (CvB) van de NBB moesten wenden om een plaats voor ons U 24 in de DTL te bemachtigen. Dankzij mooi teamspel binnen de vereniging lukte ons dat . De CvB liet geen spaan heel van gezamenlijk besluit van FEB en NBB. Inmiddels is met bestuur van NBB besproken om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen.

Kloppend hart

1 App bericht van de voorzitter was genoeg om een man of 20 zeer betrokken Harlemlakers voorjaar 2015 te laten praten over hoe we de vereniging naar een hoger plan konden trekken. Niet alle geplande activiteiten/doelen zijn gerealiseerd.

Maar het staat als een paal boven water dat de “ kloppend hart “ beweging een enorme bijdrage heeft geleverd aan waar we nu als Harlemlakers staan.

Ontzettend bedankt kloppend harters.

De teams

Zoals gezegd werd er afgelopen seizoen veel geleerd en ontwikkeld door de spelers. Eervolle vermeldingen voor een aantal teams. U 24 speelde na een beroerde start van het seizoen ( te wijten aan de zeer late acceptatie in de DTL) een geweldige tweede seizoenshelft. Die stijgend curve gold ook voor

U 18 1. U 16 1 speelde met een team met veel jong spul een mooi seizoen.

U 16 3 werd de enige kampioen van Harlemlakers. Hoewel aardig wat andere van onze teams ook dicht bij een titel zaten.

Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van ons dames 1 team. De dames kregen het niet voor elkaar een voldoende bezetting voor het team op de been te brengen. We zullen ze missen en hopen dat we ze volgend jaar weer kunnen verwelkomen. Geldt ook voor ons Heren 1.

Absolute uitschieter was het winnen van de nationale beker voor mannen U 20. In een thriller die zijn weerga niet kende pakte U 20 in de finale in Zwolle , in overtime de zo begeerde bokaal. Eric Kropf en Romeo Frijde waren de coaches die dit team de weg wezen,

De prijs is een erkenning voor al ons goede werk en inspireert om nog harder te werken om onze droom van talentontwikkeling te realiseren.

Conclusie

De plussen van het seizoen 2014/2015

In het afgelopen seizoen is weer goed gescoord op de talentontwikkeling, zowel in de top- als breedtesport, zowel bij spelers als bij de scheidsrechters.

De bedrijfsvoering en de communicatie lopen.

Kwalitatief en kwantitatief goede coachbezetting ( mooie mix van ervarenheid en aanstormend talent).

AAC-Caland samenwerking loopt voorspoedig

Stevig ledenaantal ( rond de 180)

We hebben weer een U 12 1 ( en U 12 2 ) komt eraan !

Mooi basketbal gezien !!

De minnen van het seizoen 2014/2015

Stevige overschrijding begroting

Uitdaging voor het seizoen 2015/2016

Borgen van de plussen

. Uitbouwen U 14/U 12 lijn

. Verder met AAC-Caland

. Scherp sturen op de financiën

. Nadenken over de toekomst van Harlemlakers

Bestuur Harlemlakers. November 2015