JAARVERSLAG HARLEMLAKERS 2013/2014

Inleiding Zoals ieder jaar in het jaarverslag starten we met de herhaling van onze visie en ambitie die we in de ALV van 2010 met elkaar hebben vastgesteld. In het verloop van het jaarverslag bespreken we en toetsen we de voortgang van deze visie en ambitie. Het ligt in de rede in het komend seizoen, vijf jaar na dato van de vaststelling, weer eens stil te staan bij actualiteit van onze visie en ambitie.

“VISIE EN AMBITIE VAN HARLEMLAKERS

Wij hebben een enorme passie voor basketbal. Als vereniging streven wij er naar zoveel mogelijk jongens , meisjes en volwassenen te laten genieten van wat de basketbalsport aan plezier brengt. Zowel actief als speler, coach of scheidsrechter of passief als toeschouwer. We willen daarnaast met onze basketbalactiviteiten als sportclub een verbindende factor zijn voor de bewoners binnen het stadsdeel Nieuw West en Badhoevedorp.

Onze vereniging biedt zowel de mogelijkheid tot het beoefenen van topsport als breedtesport. Een speerpunt binnen de breedtesport is onze basketball’sCool.

Wij leggen binnen onze vereniging het accent nadrukkelijk op topsport en met name op de ontwikkeling van basketbaltalent. Ambitieus, planmatig en met kwalitatief sterke mensen werken wij intensief aan het op een hoger niveau brengen van basketbaltalent. Met als doelstelling basketballers op te leiden voor het hoogste niveau in Nederland. Wij zoeken actief de samenwerking met anderen die aan onze ambities kunnen bijdragen. De talentontwikkelingsambitie geldt tevens voor onze coaches en scheidsrechters. Ook de coaches en scheidsrechters willen we nadrukkelijk via opleiding en ontwikkeling in hun kennis en ervaring laten groeien.

Wij hopen op deze wijze te kunnen bijdragen aan de kwalitatieve groei van het basketbal in Nederland “

Onze missie en visie bieden een inspirerend kader waar binnen wij met elkaar onze activiteiten in de vereniging verrichten. Zoals gezegd lijkt het ons goed onze werkelijkheid af te zetten tegen deze visie en ambitie. Wat gaat goed ? Wat gaat minder ? Waar besteden we onze aandacht aan en waar aan niet ? Het beantwoorden van deze vragen zal ons moeten helpen om naar het komende seizoen toe keuzes te maken en de juiste accenten te leggen.

In het jaarverslag van vorig jaar zeiden we daar het volgende over:

“Het gaat dan om een juiste balans te vinden in zaken die in het hier en nu aandacht vragen en juist ook die zaken die nodig zijn om de vereniging voor de toekomst stabieler, evenwichtiger en sterker te maken.

Activiteiten gericht op de toekomst zijn noodzakelijk om met elkaar resultaten te kunnen blijven neerzetten. Te denken valt onder meer aan onze ambitie op samenwerken met andere basketbalverenigingen en onze ambitie om meer planmatig en gericht aan onze talentontwikkeling te werken. Of onze ambitie om ons met partners (sponsors) te verbinden.

In de praktijk blijken genoemde activiteiten seizoen na seizoen onder te sneeuwen onder de dagelijkse energievretende bezigheden. Begrijpelijk maar ook jammer. Want juist deze activiteiten moeten er toe leiden dat we onze resultaten als vereniging makkelijker bereiken. Dan kosten de dagelijkse bezigheden minder energie en hebben we meer tijd om ons te richten op verdere ontwikkeling . Kortom in plaats van de huidige, soms vicieuze, cirkel van moeilijk en moeilijker, naar een cirkel van gemakkelijk en gemakkelijker. “

Helaas moet de conclusie zijn dat we niet veel zijn opgeschoten in ons streven naar meer stabiliteit.

We zijn wel in staat met elkaar in het hier en nu een hoop voor elkaar krijgen. Elke week en elke dag spelen/trainen meer dan 150 leden met veel plezier bij Harlemlakers. Op topsportniveau, maar ook recreatief.

Met onze landelijke jeugdteams het komend jaar in de eredivisie U24 (DTL), U18 en U16 en in de eredivisie een prachtig gezamenlijk team van Harlemlakers/MBCA als U14-1 staat er een unieke lijn voor een vereniging met onze omvang en financiële mogelijkheden.

Puur en alleen mogelijk gemaakt door een aantal coaches die al hun tijd en hart en ziel in de club en ontwikkeling van spelers steken. Bekende gezichten, maar ook jonge coachtalenten dragen enorm bij. Ondersteund door een klein bestuurlijk kader dat hun met veel energie en inzet ondersteunt.

Natuurlijk gaan zaken ook wel eens mis. Wel altijd eerder door het grote aanbod aan de te verrichten taken dan door slechte intenties of onvoldoende zorg voor het werk. Kiezen is vaak onvermijdelijk.

Vaak wordt buiten deze kring onderschat hoeveel werk moet worden verzet om de vereniging in de topsportlijn, maar ook daar buiten draaiend te houden.

Deze relatieve smalle basis aan coaches en bestuursleden blijft een fundamenteel risico voor het verwezenlijken van onze ambitie op lange termijn. 2014-2015 kan niet anders dan in het teken staan van expliciete waardering voor het werk van deze groep mensen en verbreding van deze basis, want roofbouw op en uitval van deze mensen ligt op de loer. Dit door te putten uit onze jeugd en door spelers/ouders meer met de club te verbinden en mee te laten doen.

Hieronder, zoals beloofd, de stand van zaken van de verschillende thema’s op een rij.

Topsport en breedtesport

Bij Harlemlakers hebben we een mooie balans tussen topsport en breedtesport.

Van de 15 teams vormden 4 teams de topsportlijn en 11 teams de breedtesportlijn.

De lijn tussen top- en breedte sport wordt naarmate de kinderen ouder worden scherper. Kinderen gaan dan voor zichzelf kiezen op welke wijze ze hun sport gaan beoefenen.

Door gerichte actie op de U 12 doelgroep staan inmiddels meer dan 25 kinderen elke woensdagmiddag in de Calandhal. Een aansprekend succes. Hiermee is 1 van onze zorgen (opdrogen van onze jongste instroom) opgelost. Het gaat er nu om deze aanwas vast te houden in de club. Daarnaast blijft de U14 jeugd mooi qua omvang op peil ( 3 teams in 2014-2015).

Ons ledenaantal staat voor het tweede jaar stevig boven de 150 en ons aantal teams op 15. Met dit aantal zitten we vol. We lopen dan aan tegen een onvoldoende aantal coaches en beschikbare trainingsruimte om iedereen voldoende te kunnen laten trainen.

Punt van aandacht blijft ook onze instroom vanuit Badhoevedorp. Bij de recente instroom is die slechts gering. We zullen de binding met Badhoevedorp weer moeten versterken.

Coaches

Er stond afgelopen seizoen weer een goede coach-bezetting voor alle teams. Het aantal coaches, de kwantiteit, loopt binnen Harlemlakers terug. Dit laatste is een trend die zich helaas doorzet naar het komende seizoen. We wilden door coachduo’s in te zetten op de arbeidsintensieve teams (a-lijn) de werkdruk op de coaches verminderen. Door de schaarste aan coaches moesten we nu juist coaches twee teams laten coachen. Dit geldt voor zowel de a-lijn als bij de andere teams. Hiermee worden vacatures opgelost, maar wel ten koste van nog meer energie en inzet van enkelen. Positieve ontwikkeling is wel de komst van een aantal nieuwe en hoog gemotiveerde coaches.

Daarnaast was de terugkeer van bekende gezichten aan het begin van het seizoen 2014-2015 zeer welkom en van wezenlijk belang voor zowel de continuïteit als kwaliteit van de coaching.

Het ontwikkelen en/of aantrekken van coaches blijft een essentieel speerpunt in het komende seizoen.

Scheidsrechters

Afgelopen seizoen floten er drie jongens op landelijk en rayon niveau , Tobias, Jordy en Valentijn . Naast deze talenten waren we ook blij met de inzet van Niek en landelijke scheids Jan-Willem Romeijn.

Aan het begin van het seizoen moesten we Jan-Willem en Jordy vervangen.

Niek en nieuw bestuurslid arbitrage Tobias hebben die puzzel weten te leggen, met hulp van AMVJ , jeugdlid Renzo en ons bestuurslid Pieter.

Al deze mannen en dame zorgen er voor dat in 2014-2015 onze jeugdteams landelijk en heren 1 op rayonniveau kunnen spelen.

Positief was ook dat weer veel jeugd zijn of haar F –diploma haalde en zo weer beter toegerust de scheids- en jurytafel werkzaamheden kan verrichten.

Het is zaak uit deze groep onze volgende rayon-talenten te rekruteren.

Talentontwikkeling spelers

Op dit thema, de kern van onze missie, kan worden gesproken van weer een succesvol jaar. Het hele jaar is op trainingen en in wedstrijden gewerkt aan de ontwikkeling van basketball-skills en teamvorming. Op elke trainingsavond valt weer de grote toewijding en het enorme plezier op waarmee spelers ondersteund door hun coaches aan het trainen zijn. In alle teams worden door spelers soms verbazingwekkende sprongen voorwaarts gemaakt. Dat is genieten en maakt het vele werk van de coaches zeer dankbaar.

Samenwerking met andere partijen

Onze intentie (zie visie) is altijd geweest zoveel mogelijk met relevante partners samen te werken. Met MBCA is dat uitstekend gelukt. Tweede deel van het seizoen is geoefend met een mix team U14 dat meedeed aan een toernooi en samen een aantal keer trainden onder leiding van Brord, geassisteerd door MBCA –coach of Harlemlakers-coach. Dit initiatief is bij aanvang van seizoen 2014-2015 gevolgd door een gezamenlijk U14-1. Waarvan tot nu toe de ervaringen positief zijn. Op korte termijn praten we met MBCA door over uitbreiding van de samenwerking. Belangrijk deel van het succes wordt mede bepaald door de inzet vanuit onze partner SJOB.

Communicatie

De communicatie staat goed op de kaart . De vereniging heeft een sterke actuele website. Verder gebruiken we Facebook en Twitter en maken we ook nieuwsbrieven. Ook de communicatie rond begin en eind seizoen (traditioneel lastige momenten) is over het algemeen goed verlopen. Belangrijk is dat we de ouderavonden aan het begin van het seizoen in stand houden. Dit zijn bijeenkomsten waarmee ouders en spelers goed voorbereid en geïnformeerd aan het seizoen kunnen beginnen.

Financieel

Het blijft ook in de volgende jaren de uitdaging om financieel gezond onze ambities te blijven waarmaken. Door het toegenomen ledenaantal in het begin van het seizoen 2013/2014 is dit risico voor een belangrijk deel weg genomen. Risico daarbij blijft echter de discipline van de leden bij het tijdig en volledig betalen van de contributie. Ook in dit seizoen heeft dat wederom onevenredig veel aandacht gevraagd. Daarbij blijft uiteraard voor de leden, in bijzondere omstandigheden, wel altijd de ruimte om met de penningmeester een betalingsregeling af te spreken. ( zie verder voor details de financiële stukken)

Sponsors en gulle gevers

Candiff services was ook in 2013-2014 een trouwe sponsor. In het afgelopen seizoen hebben we daarnaast geen andere partners kunnen vinden. Eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat daar onvoldoende aandacht voor is geweest. Het blijft echter belangrijk partners aan ons te binden en extra geldstromen te genereren.

.

Activiteiten

De ‘Minimix’ en barbecue waren dit jaar bijzonder goed bezocht en gewaardeerd. Onze dank gaat uit naar de feestcommissie.

Het bestuur en bestuurszaken

In het bestuur werd de stoel van penningmeester door Pieter van Blaricon overgenomen van Jeroen Weijers. Martin Walraven ons bestuurslid technische zaken verliet het bestuur aan het eind van het seizoen. Net als bestuurslid Daan Joustra. Wij danken alle drie voor hun inzet en bijdrage !! Nieuw in het bestuur aangetreden is Tobias Draak als bestuurslid Arbitrage. Ondersteund door Niek Heering heeft hij een flitsende start gemaakt.

Conclusie is wel dat dat het voor de bestuursleden drukker is geworden. Ook door de andere activiteiten die zij binnen de club verrichten. Zomaar twee voorbeelden: Pieter van Blaricon, Penningmeester ( zwaarste portefeuille in het bestuur) maar ook e-scheidsrechter voor de club ( tbv Heren 1), speler heren 2 en vader speler U14-1 of Francois Tabak , portefeuille zaalhuur, organisator F-cursus en kleding, maar ook nog coach Dames-1, invaltrainer U14- 3, coördinator U12 instroom en vader speler U18-1. Zijn pittige belastingen. Voorzitter Peter Haarms zal vanaf september als a.i. fungeren, net als plv voorzitter Jan Lex Draak en Hetty Vogel van de ledenadministratie. Met als bedoeling dat zich vervangers voor deze posten zullen aandienen. Uiteraard laten we de zaken niet uit de handen vallen, maar laat het duidelijk zijn nieuw bloed noodzakelijk is.

Zorgwekkend was incident met ouder van U18-1 lid. Bestuur heeft getracht escalatie te voorkomen. Uiteindelijk helaas opgelost met vertrek van speler en ouders bij de club.

De teams

Eric en Romeo coachten gezamenlijk U18-1 (eredivisie) naar de final four en een op 1 punt gemiste finale (!) en U20 (voor het eerst in de eredivisie) naar een sterk stijgende prestatie-curve. Absoluut vakwerk van deze ‘oude’ meesters.

Jong talent Can, Pavel en Massoud waren de architecten van een U16-1 (eredivisie) met een ongekende vechtlust en een mooie hoge klassering.

M16 werd (uiteraard) weer kampioen, met een hoop progressie, nu onder leiding van top-coach Wim.

Jongste jeugd U12-1 snelde naar het kampioenschap onder leiding van Pieter en Martin, onderweg een hoop lerend.

U14-1 werkte zich onder Michael met dynamisch basketball naar de runner up positie.

Gold ook voor de U20-2 , met hun atletische en spectaculaire basketball, onder leiding van Francois en Peter.

De U14-3 , een basketball –klas bijna vol met nieuwelingen, liet veel progressie zien en werd na een prachtig seizoen onder coaches Peter en Francois mooi tweede.

De U14-2 leerde enorm veel en liet grote stappen zien onder coach Francois. In een extra benodigde play-off voor het kampioenschap greep het team net naast het kampioenschap.

Bassam liet zijn vakwerk los op U16-3 en beleefde met zijn team weer een mooi seizoen.

Rocky en zijn U16-2 draaiden een strak en enerverend seizoen, waar met veel plezier werd gespeeld.

Het illustere driemanschap Kales sr, Kales jr en Te Velde (hoeveel caps wil je nog meer op de bank hebben) draaiden een ontzettend goed interregionaal jaar met U18-2. De spelers werden klaargestoomd voor het eredivisie-werk van U18-1 van het komende seizoen en miste op een haar het kampioenschap.

Heren 1 was ongrijpbaar voor iedere tegenstander en greep met overmacht de titel. Heren 2 speelde weer op hoog niveau, maar personale problemen stonden een (gebruikelijk) kampioenschap in de weg. Heren 3 speelde een hoop spannende potten bij elkaar en pakte een mooie eindklassering. Last but not least Dames 1 speelde een seizoen zonder coach, dat was lastig. Werden toch een hoop mooie partijen neergezet.

Conclusie

De plussen van het seizoen 2013/2014

·

In het afgelopen seizoen is weer goed gescoord op de talentontwikkeling, zowel in de top- als breedtesport, zowel bij spelers als bij de scheidsrechters.

De bedrijfsvoering en de communicatie lopen.

Financieel hebben we potentieel net iets meer armslag (als de contributie-discipline zich verbetert)

Kwalitatief goede coaches en goed coach-talent.

Samenwerking met MBCA loopt.

Stevig ledenaantal.
Instroom U12 gerealiseerd.

De minnen van het seizoen 2013/2014

· weinig aandacht voor verder uitwerken technisch beleid.

Onvoldoende aandacht voor de werving van partners (sponsors)

Onvoldoende aantal coaches.

Moeizame betaling contributie.

Onvoldoende aantal overig kader.

Namens bestuur Harlemlakers, Peter Haarms, voorzitter