JAARVERSLAG HARLEMLAKERS 2011/2012

Inleiding

Nog eens ter herinnering. Onze visie en ambitie die we in de ALV van 2010 met elkaar hebben vastgesteld.

“ VISIE EN AMBITIE VAN HARLEMLAKERS

Wij hebben een enorme passie voor basketbal. Als vereniging streven wij er naar zoveel mogelijk jongens , meisjes en volwassenen te laten genieten van wat de basketbalsport aan plezier brengt. Zowel actief als speler, coach of scheidsrechter of passief als toeschouwer. We willen daarnaast met onze basketbalactiviteiten als sportclub een verbindende factor zijn voor de bewoners binnen het stadsdeel Nieuw West en Badhoevedorp.

Onze vereniging biedt zowel de mogelijkheid tot het beoefenen van topsport als breedtesport. Een speerpunt binnen de breedtesport is onze basketbalscool.

Wij leggen binnen onze vereniging het accent nadrukkelijk op topsport en met name op de ontwikkeling van basketbaltalent. Ambitieus, planmatig en met kwalitatief sterke mensen werken wij intensief aan het op een hoger nivo brengen van basketbaltalent. Met als doelstelling basketballers op te leiden voor het hoogste nivo in Nederland. Wij zoeken actief de samenwerking met anderen die aan onze ambities kunnen bijdragen. De talentontwikkelings ambitie geldt tevens voor onze coaches en scheidsrechters. Ook de coaches en scheidsrechters willen we nadrukkelijk via opleiding en ontwikkeling in hun kennis en ervaring laten groeien.

Wij hopen op deze wijze te kunnen bijdragen aan de kwalitatieve groei van het basketbal in Nederland “

Het is duidelijk, als Harlemlakers zijn we niet bang de lat hoog te leggen. Niet verwonderlijk, want als je achteruit kijkt ( de laatste vijf tot zeven jaar) hebben we op basketballgebied enorme stappen gezet. De uitdaging van de laatste twee jaar is geweest de gemaakte technische vooruitgang te borgen en als vereniging in alle facetten mee te groeien . Dat is geen sinecure geweest. Het is gegaan met ups en downs.

Veel energie wordt gestoken in het “draaien van de winkel” , waardoor minder tijd resteert voor de bezinning en reflectie die van belang is voor het richten en inrichten van Harlemlakers naar de toekomst. Toch zie je een mooie stijgende lijn in de wijze waarop we de bedrijfsvoering en de facilitering van de vereniging beheersen. Beter en met een in aantal toenemende groep betrokken mensen.

In het vervolg van dit jaarverslag zullen wij de stand van zaken in het seizoen 2011/2012 themagewijs en zoveel mogelijk vanuit het perspectief van onze vise en ambitie bekijken. Om zo scherper beeld te vormen op onze logische volgende stappen.

topsport en breedtesport

Bij Harlemlakers hebben we een mooie balans tussen topsport en breedtesport.

Van de 14 teams vormden 6 teams de topsportlijn en 9 teams de breedtesportlijn.

De grenzen tussen deze lijnen zijn bij de jeugd niet zo scherp. Overstap van spelers van de ene naar de andere lijn komt regelmatig voor.

Coaches

Met op de valreep in september nog de laatste invulling voor U 14 1 en U 14 2 , stond er een uitstekende coach-bezetting voor alle teams. Kwalitatief zeker, kwantitatief iets minder. In de topsportlijn is een hoop gewicht op de schouders van enkelen terecht gekomen. Complimenten voor deze coaches. Met de begeleiding en verdere ontwikkeling van de coaches is een start gemaakt.. De druk van de dagelijke trainingen en speelschema was te hoog. Mooie uitzondering was de inspirerende schotclinic van Brord Brugman voor de coaches.

In het komende seizoen zal de facilitering en ontwikkeling van coaches weer nadrukkelijk opgepakt worden.

Scheidsrechters

De vier jongens van de talentenpool hebben mooie stappen gemaakt. Jordy en Valentijn hebben hun D en zullen dit jaar landelijk fluiten, terwijl Matt en Tobias met hun E in het rayon zullen worden ingezet. Een prachtig succes .We zijn heel blij dat Niek Heering van Dames 1 deze mannen gaat begeleiden in deze nieuwe wereld. Het wordt de kunst de jeugd die zich nu weer aanbiedt hetzelfde traject te laten doorlopen.

Talentontwikkeling spelers

Op dit thema, de kern van onze missie, kan worden gesproken van een succesvol jaar. Het hele jaar is op trainingen en hoog speelnivo gewerkt aan de ontwikkeling van basketball-skills en teamvorming. De resultaten mochten er zijn. Met name de U 16 1 en U 18 1 speelden een prachtig seizoen. Bij U 14 1 en U 12 1 was de vooruitgang van spelers expliciet zichtbaar. Maar ook in een team als U 16 2 werden talenten op zeer adequate wijze klaargestoomd voor het volgend seizoen U 16 1.

Samenwerking met anderen

Ontwikkelen doe je beter samen. Daarom is afgelopen seizoen met name samenwerking gezocht met Caland Jeugd Basketball (SJOB). Om de samenwerking te stroomlijnen is een convenant afgesloten . Het is beide partijen helder dat dit pas een start in de samenwerking is.

Het is de insteek van Harlemlakers de samenwerking met de deze partner te intensiveren.

Richten technische zaken

Breed wordt de behoefte gedeeld meer gezamenlijke richting te geven aan de talentontwikkeling. Beeld was dat daar structuur en beleid voor nodig was.

De TCO-structuur is minder uit de verf gekomen dan het vorige seizoen. Ook de technische commissie is maar een enkele keer bij elkaar gekomen.

Na het aantreden van Martin Walraven als bestuurslid technische zaken is wel uitgebreid aandacht besteed aan het technisch beleid. In maandelijkse sessies zijn een aantal relevante onderwerpen besproken. Volgende stap is deze input met elkaar te vertalen naar heldere beleidslijnen.

Communicatie

Vorig jaar hebben we communicatie met name naar ouders en spelers als speerpunt benoemd.

Met name het begin van het seizoen wordt door veel kinderen en ouders als spannend ervaren ( waar kom ik te spelen, met wie en onder welke coach). In de communicatiem op dit punt hebben we grote stappen gemaakt. Foutloos blijft lastig, maar het merendeel van de ouders en spelers zijn breed en goed geïnformeerd over de voor hun relevante vragen.

Financieel

Grote ontwikkelambities kosten veel geld. Drie landelijke teams kosten veel geld. Inschrijvings- en scheidskosten lopen op tot tegen de 50000 Euro per team..

Een last die Harlemlakers alleen kan dragen met een substantiële bijdrage van de ouders van deze teams in de vorm van een verhoogde contributie. De basis van 15 teams is immers te smal om daar de extra kosten voor het landelijk spelen uit te kunnen bekostigen. Het merendeel van de ouders hebben deze bijdrage gelukkig gezien als een acceptabele vergoeding voor de inzet van de coaches in tijd en energie in de ontwikkeling van hun kinderen.

Het blijft ook in de volgende jaren de uitdaging om financieel gezond onze ambities te blijven waarmaken. In 2011/2012 is dat gelukt. Risico bij dit streven blijft wel de discipline van de leden bij het tijdig en volledig betalen van de contributie. In dit seizoen heeft dat onevenredig veel aandacht gevraagd.In het komende seizoen zullen wij de contributie al eerder in rekeing brengen en strenger handhaven op de betaling. In die zin dat bij niet betaling ook niet meer wordt gespeeld.

Sponsors en gulle gevers

Veel dank gaat uit naar onze sponsors en gulle gevers. Drumland en brandweerrooster waren goed voor het geweldige bedrag van 2000 euro.

Het Schipholfonds schonk ons 3500 euro voor nieuwe tenues, waardoor nu bijn alle jeugdteams er uniform in prachtige princess-tenues bijlopen.

De deelraad vergoedde voor ons de zaalhuur van onze goede partner de Basketball ‘Cool.

Het blijft naar de volgende jaren van wezenlijk belang externe geldschieters aan ons te binden.

Activiteiten

Met een ontzettend leuke tropical party werd het seizoen ingeluid. Uitgeluid werd het het met een bijzonder geslaagde minimix en bbq.

Bestuur

Het bestuur werd uitgebreid met Jolanda en Francois Tabak alsmede Martin Walraven.

Jolanda in haar communicatie en activiteitenrol. Francois als zalen- en kleding man. Martin als bestuurslid technische zaken. De bredere bestuursbezetting heeft daadwerkelijk tot een betere en evenwichtiger taakverdeling geleid.

De ledenadministratie, scheidsindeling en wedstrijdsecretariaat hebben uitstekend gefunctioneerd , dankzij Hetty en Nils.

De teams

Er was veel te genieten van onze teams.

U 16 1 bereikte na een seizoen met heel veel mooie wedstrijden de finale van de landelijke final four. De finale werd helaas verloren., maar wat een seizoen onder coaches Gideon en Michael.!

U 18 1 speelde letterlijk elke wedstrijd beter. Met een team van voornamelijk eerste jaars was het in het tweede deel van het seizoen één van de beste teams,. Indrukwekkend. werk van de jongens , Eric en Romeo.

In U 16 2 werd keihard aan de ontwikkeling gewerkt, spelers klaargestoomd voor U 16 1 en soms spectaculair gewonnen. Mooie klus van Boris en Roy.

Rookie coach Richard liet zijn U 16 3 speels en enthousiast voortrazen. Met hele grote overwinningen en het kampioenschap tot gevolg.

Coaches Kimberley en Frank zorgde na een een seizoen U 14 2 waarin hard werd gewerkt en geleerd voor een prachtige apotheose in de vorm van een titel . Mooi werk.

Romeo sprong ( met steun van Eric en later Francois) in de U 14 1 klus. Met success. De progressie van deze groep jomgens was stevig.

Okke en zijn U 12 1 had het niet makkelijk in de topklasse, maar geleerd werd er ruimschoots.

De teams van U 12 2 en 12 3 zetten weer wedstrijden neer waarbij van het zuivere spelplezier bij eenieder een glimlach op het gezicht sprong. Mischa, Matthijs en Pieter waren hiervoor als coach stevig verantwoordelijk.

U 18 2 won bijna alle wedstrijden en speelde onder Francois en Peter een uiterst gepassioneerd en atletisch basketball.

Dames 1 van coach Robbert speelde geen makkelijk seizoen. Maar zelden zal een team zo’n perfecte aanvulling zijn geweest op de sfeer binnen Harlemlakers..

De herenteams wisten geen prijzen te pakken. Heren 1 kwam pas naar het einde op toeren, Heren 2 lag op koers voor de titel, maar raakte daar af door personele problemen. Heren 3 presteerde boven verwachting.

Het m16 team trainde hard en speelde beter en beter. Pakte volledig terecht met coach Robbert het kampioenschap in twee thrillers tegen Apollo.

Conclusie

We hebben als Harlemlakers weer een mooi seizoen achter de rug. Waarin we met elkaar onze ambities weer voor een belangrijk deel hebben waargemaakt. Aandacht blijft nodig voor de borging van deze ambitie op langere termijn.

Bestuur September 2012