JAARVERSLAG HARLEMLAKERS 2012/2013

Inleiding

Nog eens ter herinnering. Onze visie en ambitie die we in de ALV van 2010 met elkaar hebben vastgesteld.

“ VISIE EN AMBITIE VAN HARLEMLAKERS

Wij hebben een enorme passie voor basketbal. Als vereniging streven wij er naar zoveel mogelijk jongens , meisjes en volwassenen te laten genieten van wat de basketbalsport aan plezier brengt. Zowel actief als speler, coach of scheidsrechter of passief als toeschouwer. We willen daarnaast met onze basketbalactiviteiten als sportclub een verbindende factor zijn voor de bewoners binnen het stadsdeel Nieuw West en Badhoevedorp.

Onze vereniging biedt zowel de mogelijkheid tot het beoefenen van topsport als breedtesport. Een speerpunt binnen de breedtesport is onze basketbalscool.

Wij leggen binnen onze vereniging het accent nadrukkelijk op topsport en met name op de ontwikkeling van basketbaltalent. Ambitieus, planmatig en met kwalitatief sterke mensen werken wij intensief aan het op een hoger nivo brengen van basketbaltalent. Met als doelstelling basketballers op te leiden voor het hoogste nivo in Nederland. Wij zoeken actief de samenwerking met anderen die aan onze ambities kunnen bijdragen. De talentontwikkelingsambitie geldt tevens voor onze coaches en scheidsrechters. Ook de coaches en scheidsrechters willen we nadrukkelijk via opleiding en ontwikkeling in hun kennis en ervaring laten groeien.

Wij hopen op deze wijze te kunnen bijdragen aan de kwalitatieve groei van het basketbal in Nederland “

Onze missie en visie staan nog steeds als een huis en bieden een inspirerend kader waarbinnen wij met elkaar onze activiteiten in de vereniging verrichten. Net als vorig jaar lijkt het ons goed onze werkelijkheid af te zetten tegen deze visie en ambitie. Wat gaat goed ? Wat gaat minder ? Waar besteden we onze aandacht aan en waar aan niet ? Het beantwoorden van deze vragen zal ons moeten helpen om naar het komende seizoen toe keuzes te maken en de juiste accenten te leggen. Het gaat dan om een juiste balans te vinden in zaken die in het hier en nu aandacht vragen, en juist ook die zaken die nodig zijn om de vereniging voor de toekomst stabieler, evenwichtiger en sterker te maken.

Activiteiten gericht op de toekomst zijn noodzakelijk om met elkaar resultaten te kunnen blijven neerzetten. Te denken valt onder meer aan onze ambities op samenwerken met andere basketbalverenigingen en onze ambitie om meer planmatig en gericht aan onze talentontwikkeling te werken. Of onze ambitie om ons met partners (sponsors) te verbinden.

In de praktijk blijken genoemde activiteiten seizoen na seizoen onder te sneeuwen onder de dagelijkse energievretende bezigheden. Begrijpelijk maar ook jammer. Want juist deze activiteiten moeten er toe leiden dat we onze resultaten als vereniging makkelijker bereiken. Dan kosten de dagelijkse bezigheden minder energie en hebben we meer tijd om ons te richten op verdere ontwikkeling . Kortom in plaats van de huidige, soms vicieuze, cirkel van moeilijk en moeilijker, naar een cirkel van gemakkelijk en gemakkelijker.

Hieronder, zoals beloofd, de stand van zaken op de verschillende thema’s van onze visie en ambitie op een rij.

.

topsport en breedtesport

Bij Harlemlakers hebben we een mooie balans tussen topsport en breedtesport.

Van de 15 teams vormden 5 teams de topsportlijn en 10 teams de breedtesportlijn.

De lijn tussen top- en breedte sport wordt naarmate de kinderen ouder worden scherper. Kinderen gaan dan voor zichzelf kiezen op welke wijze ze hun sport gaan beoefenen.

Aandacht behoeft onze jongste jeugd, de U 12. Van 3 teams is die gedaald naar 1 team voor het komend seizoen. Positief is het feit dat een combinatiefunctionaris van de gemeente is toegewezen om ons ook te helpen deze trend om te buigen. Verder gaan we dit seizoen verder met een woensdagmiddag training (‘Caland Dunkers’) voor de allerjongste talentjes.

We zagen onze ledenomvang de laatste jaren beetje bij beetje teruglopen. Met een iets grotere toegankelijkheid en actiever omgaan met potentiele leden is deze omvang aan het begin van het komende seizoen explosief omhoog gegaan. Meer dan 30 nieuwe leden brengt ons ledenaantal weer stevig boven de 150 en ons aantal teams op 16. De toestroom, met name in de u14 en u 16 leeftijdsklassen ,was zodanig dat we nog makkelijk 1 of 2 teams meer hadden kunnen hebben. Hier lopen we echter stevig op tegen een onvoldoende aantal coaches en beschikbare trainingsruimte om iedereen voldoende te kunnen laten trainen.

Punt van aandacht is ook onze instroom vanuit Badhoevedorp. Bij de recente instroom is die slechts gering. We zullen de binding met Badhoevedorp weer moeten versterken.

.

Coaches

Er stond afgelopen seizoen weer een uitstekende coach-bezetting voor alle teams. Dit geldt met name voor de kwaliteit van de coaches. Het aantal coaches, de kwantiteit, loopt binnen Harlemlakers terug. Dit laatste is een trend die zich helaas doorzet naar het komende seizoen. Waar We wilden door coachduo’s in te zetten op de arbeidsintensieve teams (a-lijn) de werkdruk op de coaches verminderen. Door de schaarste aan coaches moeten we nu juist coaches twee teams laten coachen. Dit geldt voor zowel de a-lijn als bij de andere teams. Hiermee worden vacatures opgelost, maar wel ten koste van nog meer energie en inzet van enkelen.

Deze trend zet , direct een rem op het nadenken en meedoen van coaches op de meer toekomstgerichte thema’s. Mooi was wel om te zien dat een aantal jonge nieuwe coaches zich zeer positief presenteerden.

Het ontwikkelen en/of aantrekken van coaches is dan ook een essentieel speerpunt in het komende seizoen.

Scheidsrechters

We blijven in de ontwikkeling van scheidsrechters stappen voorwaarts maken. Afgelopen seizoen floten er vier jongens op landelijk en rayon nivo , Tobias, Jordy, Valentijn en Matt. Komend seizoen zijn er met Joel, Yannick en Gyenzo drie nieuwe gezichten op rayon-nivo. Op landelijk nivo hebben we Jordy, Valentijn en Tobias, die ook onderdeel uitmaken van een high-potential groep van de bond. Naast deze talenten zijn we ook blij met de inzet van landelijke scheids Jan-Willem Romeijn.

Al deze mannen zorgen er voor dat onze jeugdteams landelijk kunnen spelen.

Positief was ook dat weer veel jeugd zijn of haar F –diploma haalde en zo weer beter toegerust de scheids- en jurytafel werkzaamheden kan verrichten.

Het is zaak uit deze groep onze volgende rayon-talenten te rekruteren.

.

Talentontwikkeling spelers

Op dit thema, de kern van onze missie, kan worden gesproken van weer een succesvol jaar. Het hele jaar is op trainingen en in wedstrijden gewerkt aan de ontwikkeling van basketball-skills en teamvorming. Op elke trainingsavond valt weer de grote toewijding en het enorme plezier op waarmee spelers ondersteund door hun coaches aan het trainen zijn. In alle teams worden door spelers soms verbazingwekkende sprongen voorwaarts gemaakt. Dat is genieten en maakt het vele werk van de coaches zeer dankbaar.

.

Samenwerking met andere partijen

Van de voorgenomen intensivering van de samenwerking met SOJB is het onvoldoende gekomen. Van mei dit jaar loopt er wel het initiatief om met AMVJ en MBCA te gaan samenwerken op de A-lijn. De ervaring van de laatste jaren leert dat het voor Harlemlakers steeds zwaarder wordt de a-lijn qua coaches (zie boven) en spelers adequaat te bemensen. Een samenwerking me ander clubs ligt dan ook voor de hand.

Onze voorkeur gaat daarbij uit naar clubs met een vergelijkbare ambitie van talentontwikkeling. Eerste stap is om met genoemde clubs en SOJB gezamenlijk draagvlak te krijgen voor een samenwerking op dit thema. Doelstelling is om deze samenwerking gestalte te geven in het seizoen 2014/2015. Eerste tekenen van deze samenwerking tussen AMVJ en Harlemlakers zijn al te zien in de twee spelers van AMVJ die dit seizoen meetrainen en spelen in de A-lijn.

.

Richten technische zaken

Binnen de vereniging delen we de behoefte om meer gezamenlijk richting te geven aan talentontwikkeling. Het beeld van het bestuur is dat daar structuur en beleid voor nodig is.

Vorig seizoen ( 2011/2012) zijn de eerste stappen in gezet. Het afgelopen seizoen zijn we door de schaarse capaciteit onvoldoende in staat geweest om daar een passend vervolg aan te geven. Dit vraagstuk is een uitdaging voor het komend seizoen.

.

Communicatie

De communicatie staat goed op de kaart . De vereniging heeft een sterke actuele website. Verder gebruiken we Facebook en Twitter en maken we ook nieuwsbrieven. Anya en Jolanda hebben hier uitstekend werk geleverd. Ook de communicatie rond begin en eind seizoen (traditioneel lastige momenten) is over het algemeen goed verlopen. Belangrijk is dat we de ouderavonden aan het begin van het seizoen in stand houden. Dit zijn bijeenkomsten waarmee ouders en spelers goed voorbereid en geïnformeerd aan het seizoen kunnen beginnen.

Financieel

Het blijft ook in de volgende jaren de uitdaging om financieel gezond onze ambities te blijven waarmaken. In 2012/2013 is dat net aan gelukt. Het was wel een zwaar jaar. Dit komt in het bijzonder door de teruglopende ledenomvang, waardoor de financiële basis ook smaller wordt. Door het toegenomen ledenaantal in het begin van het seizoen 2013/2014 is dit risico voor een belangrijk deel weg genomen. Ander belangrijk risico blijft de discipline van de leden bij het tijdig en volledig betalen van de contributie. In dit seizoen heeft dat wederom onevenredig veel aandacht gevraagd. Ons voornemen om harder te handhaven ( niet betalen is niet spelen) is niet uitgevoerd. Wij stellen voor om die lijn in het komende seizoen wel scherp uit te voeren. Daarbij blijft uiteraard voor de leden, in bijzondere omstandigheden, wel altijd de ruimte om met de penningmeester een betalingsregeling af te spreken. ( zie verder voor details de financiële stukken)

.

Sponsors en gulle gevers

Candiff services blijft een trouwe sponsor. Ook voor het komende jaar is weer een bijdrage toegezegd. In het afgelopen seizoen hebben we daarnaast geen andere partners kunnen vinden. Eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat daar onvoldoende aandacht voor is geweest. Het blijft echter belangrijk partners aan ons te binden en extra geldstromen te genereren.

.

Activiteiten

De start van het seizoen werd opgeluisterd met een goed bezochte Hollands spelletjes feest.

Ook de ‘Minimix’ en barbecue brachten weer het gebruikelijke nivo van gezelligheid en vermaak. Onze dank gaat uit naar de feestcommissie.

.

Bestuurszaken

Door de ALV werden, volledig terecht, Robbert Slim, Jasper Vogel, Brord Brugman, Wim Nieuwenhuizen en Inge van Veen tot erelid benoemd.

Op de ALV werd verder open en intensief gesproken over wat goed en minder goed gaat bij Harlemlakers. Daar kwamen de volgende punten uit. Na een geanimeerd en levendige sessie formuleert de vergadering de volgende aandachtspunten voor het bestuur (tussen haakjes actuele status)

· Marketing en PR ( status: geen)

· Opleiden van scheidsrechters ( status: F-cursus gehouden en nu 5 jonge talenten in het rayon en landelijk aan het fluiten)

· Gedrag van ouders op de tribune (algemene ouderavond); ( status : avond niet gehouden, incidenteel nog wel probleem)

· Verbetering van contactinformatie van het bestuur op de website (namen en mailadressen); (status actie gerealiseerd)

· Bezetting van jury:

o meer mensen die kunnen jureren,

o meer opleiden van juryleden,

o hogere opkomst van juryleden,

(status: is agendapunt in volgende bestuursvergadering)

· Samenwerking met andere organisaties in de omgeving (andere basketbalverenigingen, deelraad, centrale gemeente, etc.) (status: zie samenwerken)

· Betere procedure aanmelding nieuwe leden; (status: op site geregeld en procedure maar pro actief , resultaat 35 nieuwe leden)

· Sponsoring / subsidiering; status: zie sponsors)

· Organiseren van zaaldienst; (status: geen actie)

· Duidelijkere selectieprocedure; (status: geen)

· Meer instroom van jeugdleden (denk aan scholentoernooien, U5 – U10 activiteiten) (status: zie topsport en breedtesport)

· Extra activiteiten binnen Harlemlakers (clinics a la Henk Pieterse, spookweekend, etc.) (status: geen)

· Actievere werving van vrijwilligers; (status: geen)

· Nieuwbouw Ichtus school biedt mogelijk kansen voor Harlemlakers. (status: Ichtus is in gebruik door Harlemlakers)

Conclusie: een aantal punten zijn opgepakt en hebben tot resultaat geleid.

Het bestuur bleef welhaast onveranderd ten opzichte van het seizoen 2011/2012. Alleen Robbert Slim besloot aan het einde van het seizoen als algemeen lid van het bestuur te stoppen. Hij blijft als adviseur beschikbaar voor het bestuur.

De teams

Pieter en zijn U 12 1 draaiden een heerlijk jaar veel leren en als slagroom op de taart het kampioenschap. U 12 2 werkte onder Mischa een mooi ontwikkeljaar af.

De U 14 1 talenten maakten grote stappen in hun ontwikkeling en pakten meteen ook het kampioenschap. U 14 2 liet zien dat Harlemlakers in de breedtesport ook aan talentontwikkeling doet. Rocky en Kimberly slepen de talenten een slagje scherper.

Het team van U16 1 maakten qua resultaten een loodzwaar seizoen door. Het was de grote verdienste van coaches Wim en Boris en spelers dat de sfeer uitstekend bleef en heel veel spelers stevige progressie maakten. U 16 2 bewees ,in zijn interregionale klasse spelend, onder de kundige leiding van Gideon als trainer en Frank Kales als coach weer een ideale opstap te zijn naar de top van de A-lijn. Bassam is de ideale coach om recreatie- en beginnende spelers te ontwikkelen. Het plezier spatte er weer af bij zijn U 16 3.

U 18 2 werd weer vakkundig gecoacht door Michael die er voor zorgde dat het combinatie –team van U 16 1 en U 18 1 goede wedstrijden speelden en wedstrijdervaring op nivo opdeden. U 18 1 was een vlaggenschip om trots op te zijn. Zij waren onder leiding van Eric en Romeo het grootste deel van de wedstrijden bijna niet te verslaan. Het missen van de eerste vier door onsportief gedrag van een concurrent was daarmee nog zuurder.

U 20 1 pakte het kampioenschap met wervelend basketball. Francois en Peter keken tevreden toe.

M16 had een lastige start en verloor alles in de eerste seizoenshelft dik. Het harde werk van Wiebe en de meisjes zorgden echter voor een prachtige turn around. M 16 werd met overtuiging kampioen.

Dames 1 groeide en groeide onder Robbert tot een team waar je rekening mee moest houden en die in staat was met beheerst maar geconcentreerd basketball meerdere wedstrijden op rij te winnen.

Heren 1 raasde over de velden met snel en spectaculair basketball en had maar 1 serieuze concurrent. In een doldwaze wedstrijd tegen dat team in een met Grieken dichtbevolkte Apollohal werd hun de titel op vervelende wijze door de neus geboord. Heren 2 deed weer wat ze al jaren doen. Tegenstanders in ijzeren omklemming nemen en winnen. En…. Kampioen worden. Heren 3 speelt elk jaar weer beter en bevond zich aan het einde van het seizoen hoog in de ranglijst. Meest in geheugen blijven echter twee wedstrijden die in overtime met ultieme coolness naar de eindstreep werden gebracht.

Conclusie

De plussen van het seizoen 2012/2013

In het afgelopen seizoen is weer goed gescoord op de talentontwikkeling, zowel in de top- als breedtesport, zowel bij spelers als bij de scheidsrechters.

De bedrijfsvoering en de communicatie stonden op stevig nivo.

Financieel draaiden we net quitte en zijn we gezond.

Kwalitatief goede coaches.

Start verdere samenwerking met AMVJ en MBCA en SJOB.

Stevig in ledenaantal gegroeid.

De minnen van het seizoen 2012/2013

Te weinig aandacht voor verder uitwerken technisch beleid

Onvoldoende aandacht voor de werving van partners (sponsors)

Onvoldoende aantal coaches

Moeizame betaling contributie

Onvoldoende aantal overig kader

Te weinig instroom jongste jeugd

Het Bestuur , oktober 2013