Notulen Algemene Ledenvergadering Harlemlakers 18 oktober 2017

Aanwezigen: Peter Haarms, Andy Laarman, Bas Broerse, Guido Bruijn, Roy van der Velde, Patty Rincker, Wim Nieuwenhuizen, Wybo Jurgens, Hetty Vogel, Darryl Candiff, Gideon van der Hijden, Dennis Wellerdieck, Gijs Haarsma, Jordy Laarman, François Tabak

Afmeldingen: Nils van Zoolingen, Rene Vlaanderen, Tobias Draak en Michael Laarman

1. Opening

Voorzitter Peter Haarms opent om 20.00 uur de vergadering door alle aanwezigen welkom te heten; iedereen stelt zich kort voor.

De notulen van de ALV van vorig jaar worden ongewijzigd vastgesteld. Wel plaatst Gideon de opmerking of er nog iets is binnengekomen aan de talentvergoedingen van de NBB. Dit is helaas niet gebeurd, aangezien de bond hiermee is gestopt.

2. Jaarverslag

De voorzitter neemt het jaarverslag door. De hoofdlijn hiervan is dat het afgelopen seizoen op een hoop punten wederom prachtig was. De sportieve resultaten overtroffen alle verwachtingen. Alhoewel de visie van Harlemlakers is om zoveel mogelijk talent te ontwikkelen, hoort bij het sportieve ook de competitie. Dat je als vereniging twee nationale titels(u16 en u20) weet te veroveren is dan een hele mooie opsteker.

Ook een pluspunt is de ruime bemanning in de coaching en de scheidsrechters. Dit dient geborgd te worden. Wel is, gelet op de beschikbare zaalruimte, bijna de limiet bereikt qua het te herbergen teams. Wybo Jurgens vraagt wat de mogelijkheden zijn in de buurt, maar aangegeven wordt dat het vanwege de hoge concentratie andere sportclubs, lastig is om structureel meer zaalhuur in te boeken. Verder benoemt de voorzitter dat er nog altijd ruimte is voor meer kader, wat onwijs nodig is om de club verder te laten groeien.

Een punt wat op de vorige vergaderingen vaak terugkwam was de samenwerking met MBCA in AAC. Inmiddels is deze opgehouden: er zijn geen AAC-teams meer. Wel kijken beide verenigingen positief terug op de samenwerking en gaat deze zonder AAC verder; zo is er een combinatieteam u18.

Op de financiële situatie wordt na het jaarverslag ingegaan, de voorzitter wil wel alvast de sponsoren en donateurs hartelijk bedanken voor hun financiële steun.

Na het presenteren van het jaarverslag, komen er een aantal vragen uit de vergadering. Dennis Wellerdieck spreekt over de stand van zaken bij de u12/u14 en vraagt het bestuur hier naar te kijken. Peter Haarms en Jordy Laarman gaan samen met Gideon van der Hijden om de tafel om pijnpunten weg te nemen. Na deze vragen stelt de vergadering het jaarverslag vast.

3. Financieel jaarverslag 2016/2017

Jordy Laarman, die de taak als penningmeester ad interim van Hans Tabak heeft overgenomen, licht samen met Gijs Haarsma de jaarrekening van het afgelopen boekjaar toe. Het afgelopen jaar is er uiteindelijk een minieme winst behaald(75 euro). Dat mag een verbetering heten na een paar jaren met verliezen. Dit ondanks dat er een aantal onvoorziene kosten bij zijn gekomen, deze hadden vooral te maken met het spelen van de finales.

Het negatieve eigen vermogen is dus, ondanks dat dit de doelstelling was, min of meer hetzelfde in grootte gebleven. Wel merkt Gijs Haarsma hierbij op dat alle oude debiteuren die niet meer inbaar waren, uit de balans zijn gehaald. Daarmee is de situatie er dus wel een stuk robuuster en betrouwbaarder op geworden. Al met al is het afgelopen jaar dus gematigd positief te noemen, en de vergadering neemt, conform de verklaring van de kascommissie, de jaarrekening aan en verleent het bestuur en de penningmeester decharge voor het gevoerde financiële beleid.

Gelijk hierna wordt de kascommissie(Gijs Haarsma en Wim Nieuwenhuizen) in zijn huidige vorm herkozen voor een termijn van nog een jaar. Gijs Haarsma zal zich ook op de achtergrond als hulp blijven aanbieden aan het bestuur en de penningmeester.

Wel rijzen bij onder andere Wybo Jurgens en Gideon van der Hijden vragen over wat het beleid is rondom de tenues. François Tabak erkent dit, en geeft aan dat het een aandachtspunt binnen het bestuur is om hier eenheid in te brengen.

4. Begroting

Na het vaststellen van de cijfers van afgelopen seizoen presenteren Jordy Laarman en Gijs Haarsma de begroting voor het seizoen 2017/2018. Helaas laat de prognose op dit moment een relatief groot gat zien. Dit komt met name door het besluit om Harlemlakers dit seizoen ook in de Promotiedivisie in te schrijven, het hoogste Nederlandse amateurniveau. De kosten die hier direct en indirect bij komen kijken drukken uiteindelijk op de begroting, welke worden toegelicht. Wel wordt hier aan toegevoegd dat het bestuur zich commit aan het feit dat het gat binnengehaald moet worden met sponsorinkomsten. Verder komt er een opzet waarbij de spelers van de a-lijnteams, extra inkomsten genereren door het uitvoeren van activiteiten.

De vergadering is kritisch tegenover het beleid en stelt en draagt verscheidene vragen en voorstellen voor. Gideon van der Hijden geeft de optie aan om het 1e team in een aparte stichting neer te zetten. Daarnaast komt de discussie op gang hoe de sponsoring opgezet moet worden. De voorzitter stelt wel vast dat het kader klein is, en dat er meer hulp nodig is om actiever sponsoren te kunnen werven. Dennis Wellerdieck vindt dat dit ook een punt is waar meer de ouders van de jongere jeugd op moet worden aangesproken, en de voorzitter benadrukt dat hier over in gesprek wordt gegaan.

Ook is iedereen het eens dat er moet worden gedaan aan de uitstraling van de vergadering. Zo moet er meer gebruik worden gemaakt van social media, en geeft Guido Bruijn aan dat de website nog beter moet worden benut. Het bestuur erkent dit, en stelt dat hiermee spoedig aan de slag wordt gegaan. Wel roept de voorzitter op aan de hele vereniging om meer gezamenlijk de schouders te zetten onder deze taak.

Hierna stelt de vergadering de begroting vast.

5. Bestuurszaken

Voorzitter Peter Haarms blijft aan als voorzitter. Jordy Laarman wordt voorgedragen als nieuwe penningmeester. Hij heeft de laatste maanden al ad interim het stokje overgenomen van Hans Tabak. Francois Tabak neemt op zijn plaats de secretarisrol in. De vergadering stemt per acclamatie in met de benoemingen van beiden. Hiermee is het dagelijkse bestuur formeel gevuld. Voor de gehele bestuurssamenstelling zie onderaan de notulen.

Een van de wijzigingen daarin is dat Hetty Vogel na jarenlange trouwe dienst afscheid neemt als ledenadministrateur. Haar werk wordt overgenomen door Anya Vonk. De voorzitter stelt dat Hetty bedankt mag worden met een benoeming tot erelid, en de vergadering stemt hier geheel terecht mee in.

Ook Pieter van Blaricon wordt, voor zijn jarenlange inzet zowel binnen het bestuur(als o.a. penningmeester en lid scheidsrechterszaken) als in de rest van de vereniging(als scheidsrechter en nog steeds fanatiek speler), door de vergadering tot erelid benoemd.

6. Rondvraag

– Gideon vraagt wat de stand van zaken is rond het plan Harlemlakers 2.0, en vraagt zich af in hoeverre de hele vereniging hiervan op de hoogte is. De voorzitter zegt toe dat dit binnen het bestuur de komende weken weer in leven wordt geblazen, en dat zij binnen de gehele vereniging hiervoor in actie gaat komen.

– Er wordt door meerdere mensen aangegeven dat het trainingsschema niet optimaal is. Zo is er soms leegstand en trainen sommige teams op te late of te vroege tijden. Het bestuur geeft aan dat het vanwege de geringe mogelijkheden lastig is, maar zegt toe nogmaals naar ieders wensen te kijken om zo mogelijk het schema te verbeteren.

– Darryl Candiff uit zijn zorgen over de invoer van het nieuwe digitale wedstrijdformulier. Roy van der Velde haakt hierbij aan; hij vraagt zich vooral af hoe en door wie de tablets worden opgeborgen. Het bestuur geeft aan dat dit een lastig punt is. De bond heeft de verplichte invoer van de tablets weliswaar uitgesteld tot 1 januari, alsnog is het een opgave voor veel clubs om dit goed te organiseren. François Tabak zegt toe dat het bestuur ervoor zorgt dat dit geregeld gaat worden. Ook zal er spoedig naar de leden worden gecommuniceerd over het verdere verloop van de invoer.

– Patty Rincker vraagt of Harlemlakers ook wel eens heeft gedacht aan het organiseren van toernooien. De voorzitter geeft aan dat dit vanwege het krappe kader lastig is, maar dit uiteraard wel mooie reclame is voor de vereniging. Wel zal Gideon rond kerst een basketballkamp gaan organiseren.

Na de rondvraag bedankt de voorzitter nogmaals de aanwezigen voor hun komst en inbreng, en benadrukt dat het bestuur actief iets gaat doen met gegeven op- en aanmerkingen. Om 21.50 uur sluit de voorzitter daarna de vergadering.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter Peter Haarms

Secretaris Francois Tabak

Penningmeester Jordy Laarman

Technische zaken A-lijn/Sponsoring Rene Vlaanderen

Technische zaken B-lijn/Scheidsrechterszaken Tobias Draak

Wedstrijdzaken Nils van Zoolingen

Ledenadministratie/website Anya Vonk

Commissie Scheidsrechterszaken Niek Heering

Technische zaken u12/u14 Gideon van der Hijden

Kascommissie Wim Nieuwenhuizen en Gijs Haarsma

Vastgestelde contributies 2017/2018

U12-1 250
U12-2 250
U14-1 460
u14-2 290
U16-1 730
U16-2 310
U18-1 730
U18-2 340
DU20 340
U18-1 MBCA-HL 610
U20 730
U22 340
U24 730
H2 390
H3 290
H4 290
H5 290
D1 350
Recr 190