Verslag Algemene Ledenvergadering Harlemlakers

20 november 2013

Uiteindelijk zijn er 19 personen die kou, wind en regen hebben getrotseerd om de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Harlemlakers bij te wonen. Dit is het verslag.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering met het verwelkomen van de aanwezigen.

2. Notulen ALV 2012

De vergadering heeft geen opmerking over de notulen van de ALV 2012.

3. Behandeling en vaststelling jaarstukken

Jaarverslag 2012 – 2013

De voorzitter neemt het jaarverslag 2012 – 2013 met de vergadering door. Kortheidshalve wordt voor de inhoud verwezen naar het jaarverslag zelf. De vergadering stelt het jaarverslag vast.

Financiële jaarstukken 2012 – 2013

Uit de financiële jaarstukken blijkt dat Harlemlakers in het afgelopen jaar ‘quitte’ heeft gespeeld, met dien verstande dat er een bedrag aan potentieel oninbare contributie nog open staat. Hiervoor is geen voorziening in de begroting 2013 – 2014 opgenomen. De penningmeester zegt toe scherper te zullen toezien op de betaling van de contributie in het seizoen 2013 – 2014.

De vergadering verleent decharge onder voorwaarde van een goedkeurende verklaring van de kascommissie. Verder gaat de vergadering akkoord met de begroting 2012 – 2013. Deze goedkeuring wordt gegeven na bespreking van vragen uit de vergadering, vooruitlopend op agendapunt 4.

4. Vaststelling begroting 2013 – 2014

Het bestuur stelt voor te stoppen met de activiteit ‘Grote club actie’. Deze activiteit kost, zeker als de besteedde uren worden meegeteld, meer dan dat deze oplevert. De vergadering gaat akkoord met het voorstel.

De vergadering stelt voor om in mei, na de opzegtermijn, een basisbedrag aan contributie voor het volgende seizoen te factureren.

De vergadering stelt de begroting 2013 – 2014 vast.

5. Bijzondere verenigingszaken

Bij acclamatie benoemt de vergadering Pieter van Blaricon tot penningmeester.

6. Uitwisseling stand van zaken Harlemlakers

Ook op basis van de ALV van 2012 heeft het bestuur een lijst met 15 onderwerpen (speerpunten) voor het seizoen 2013 – 2014 opgesteld. Het bestuur gaat met de vergadering in gesprek over de vraag welke drie onderwerpen het meeste aandacht nodig hebben. Na een geanimeerde en levendige sessie formuleert de vergadering de volgende speerpunten voor het seizoen 2013 – 2014:

· instroom nieuwe leden, met name in de leeftijdscategorie U12;

· het werven en binden van nieuwe trainer / coaches;

· het uitbreiden van de financiële mogelijkheden van Harlemlakers door subsidiering of sponsoring.

In het gesprek kwam het vraagstuk van de ‘binding’ met Harlemlakers ter tafel. De vergadering sprak de wens uit dat Harlemlakers meer een vereniging zou worden waarin mensen zich prettig voelen en op basis van dat gevoel als vrijwilliger activiteiten op zich willen nemen.

6a Rondvraag

De voorzitter geeft ruimte voor ‘nagekomen’ vragen door een rondvraag in te lassen. Uit de vergadering komen de volgende punten:

Een aantal leden heeft de ouderavond van U16-1 gemist. Deze is niet georganiseerd en men betreurt dat. Het bestuur zegt toe over een andere invulling van het concept ‘ouderavond’ te zullen nadenken;

De vergadering tipt het bestuur over de organisatie ‘Ondernemerscentrum Nieuw West’. Misschien liggen daar mogelijkheden tot fondsenwerving;

Is de trainingsfaciliteit van de Paulus-school wel topsport waardig? Het bestuur onderzoekt alternatieven;

De vergadering vraagt om een cursus voor potentiele juryleden. Het bestuur zegt toe dit te gaan organiseren.

7. Sluiting

Onder nogmaals dankzegging voor de opkomst sluit de voorzitter de vergadering.