Notulen ALV Basketball Vereniging Harlemlakers 14 december 2016

1. Opening

Voorzitter Peter Haarms opent om 20.00 uur de vergadering door alle aanwezigen te verwelkomen. (voor de aanwezigen zie de lijst onderaan de notulen)

2. Jaarverslag 2015/2016

De voorzitter neemt kort het jaarverslag door. Zoals de titel van het verslag al luidt, geeft de voorzitter aan dat het seizoen 2015/2016 “Een prachtig seizoen” was, maar dat er uiteraard minpunten waren die in het komende seizoen moeten worden verbeterd. De vergadering neemt het jaarverslag aan.

3. Begroting 2016/2017

Vanwege het later aankomen van aftredend penningmeester Pieter, zal de nieuwe penningmeester Hans Tabak eerst een uitleg geven over de begroting van het lopende seizoen 2016/2017. Hij geeft aan dat er, aangezien het de eerste keer is dat hij een begroting maakt voor een sportvereniging, nog wel gepuzzeld moest worden om tot een goede, sluitende begroting te komen. Peter bevestigt dit, maar geeft ook aan dat er na deze genomen hobbels, een mooi fundament ligt voor komende seizoenen. Uit de cijfers blijkt dat er een licht positieve begroting is voor 2016/2017, maar de penningmeester merkt hierbij op dat het negatieve vermogen hiermee nog niet in de positieve cijfers komt.

Gideon van der Heijden komt met de vraag of er geen reserves kunnen worden gehaald uit het ophogen van de contributies. Het bestuur geeft aan dat dit niet wenselijk is, omdat de contributies al zijn verhoogd de afgelopen seizoenen. Bovendien heeft de club een mooie financiële meevaller. Door het goede werk van Rene Vlaanderen en Rob Vandewynckel is er, naast een aantal sponsoren, een subsidiebedrag binnengehaald bij de Gemeente Amsterdam. Er wordt aangegeven dat er daarmee een goede buffer is, die duurzaam gebruikt zal worden om de vereniging uit de financiële problemen te halen en houden. Naast dit punt zijn er nog een paar punten/opmerkingen vanuit de vergadering:

– Gijs Haarsma pleit voor meer inzet vanuit de lijn om geld op te halen. Om de contributies laag te houden is het nodig dat ze meer gaan inzetten op andere manieren van bijdragen. (denk aan acties bij wedstrijden, vrienden van-donaties ed.)

– Gideon geeft aan dat de u12 zelf een tenue koopt bij lid worden. Bij de hogere leeftijdscategorieën worden de tenues verzorgd. Hij vraagt zich af of dit zo blijft. De voorzitter geeft aan dat er zal worden gekeken of dit een werkend beleid is.

– Gideon wil ook weten of er druk wordt gehouden op de NBB met betrekking tot de talentontwikkelingsgelden. Het bestuur zegt toe dat er wordt gekeken of de NBB haar betalingen verricht.

Met deze vragen opgehelderd stelt de vergadering de begroting vast.

4. Voorstel contributies 2016/2017

Op de voorgestelde contributiebedragen komt nog een wijziging vanuit het bestuur. Vanwege twee kortgeleden binnengehaalde sponsoren (vanuit de u20 en u24), wordt er het voorstel gedaan de contributies van deze beide teams te verlagen. Michael Laarman vraagt of er een beleid is ten opzichte van het gebruik sponsorgelden. Het bestuur geeft aan dat dit beleid gevormd gaat worden, en dat er deze keer is gekozen om contributieverlaging mogelijk te maken voor de teams, omdat anders deze te hoog zouden zijn geworden.

De contributies worden door de vergadering aangenomen zoals voorgesteld. (zie bijgevoegde contributielijst)

5. Financiële stukken 2015/2016 (jaarafsluiting)

Aftredend penningmeester Pieter van Blaricon ligt de financiële stukken van het seizoen 2015/2016 toe. Duidelijk gemaakt wordt dat het seizoen 2015/2016 voor de vereniging een lastig jaar was. Er wordt afgesloten met een verlies van 2696 euro. Dit resulteert in een negatief eigen vermogen van 1902 euro. Door Gijs Haarsma en Rene Vlaanderen wordt aangegeven dat er in dit verlies een bedrag van ongeveer 900 euro zit dat voor de Basketballscool wordt betaald. Kort voor de vergadering is door de organisatie achter de Basketballscool toegezegd dat dit bedrag zal worden overgemaakt aan de vereniging. De penningmeester geeft aan dat dit geen effect heeft op het resultaat van vorig seizoen, maar dat voor dit seizoen de opbrengsten hoger uit zullen vallen. Met de kennisname dat het eigen vermogen dus minder negatief zal zijn, en de goedkeurende verklaring van de kascommissie verleent de vergadering decharge.

6. Benoemingen dagelijks bestuur (zie pagina bestuur voor geheel bestuur)

Voorzitter Peter Haarms blijft aan als voorzitter. Bij acclamatie benoemt de vergadering François Tabak als vicevoorzitter en Jordy Laarman als secretaris.

Pieter van Blaricon treedt af als penningmeester. Zijn taak wordt overgenomen door Hans Tabak. De voorzitter benadrukt dat dit Pieters tweede termijn was als penningmeester, en bedankt hem voor zijn inzet en werk voor de vereniging.

Gijs Haarsma en Wim Nieuwenhuizen worden gekozen als kascommissie. Om de nieuwe penningmeester wegwijs te maken rond de financiën in de basketballwereld stelt Gijs voor om elk kwartaal een kleine controle te doen op de financiële zaken. Dit voorstel wordt positief ontvangen.

7. Rondvraag

In de rondvraag worden een aantal punten ingebracht door de vergadering.

– Paul Levels heeft vragen over de samenwerking met de MBCA. Zijn zoon Jesper speelt in het u18- combinatieteam, en er wordt gevraagd of deze samenwerking wel vruchtbaar is. Paul geeft meerdere punten aan die ter verbetering zijn. Rene Vlaanderen zegt toe met spelers en ouders van het Harlemlakersdeel van dit team rond de tafel te gaan om de situatie te evalueren.

– Ans Vos vindt dat er meer bewustzijn gecreëerd mag worden bij de B-lijn over de kosten van trainingen. Met het oog op de hoge zaalhuur kan er meer worden gedaan om zo veel mogelijk uit de trainingen te halen. Later geeft Chris Owen-Hunter aan dat het lastig is hier een goede balans in te vinden. Soms staan er maar een paar leden op de training, en soms is bij een gecombineerde training het veld overvol. De voorzitter zegt dat er hier naar zal worden gekeken vanuit het bestuur.

– Roy van de Velde wil weten hoe de toekomstplannen er uit zien voor de A-lijn. Er zijn hiervoor meerdere ideeën binnen de vereniging. Het bestuur geeft aan dat er al spoedig zal worden gekeken naar de technische en financiële mogelijkheden voor volgend seizoen, om al voor mei een plan te kunnen presenteren.

– Rene Vlaanderen geeft aan dat er het afgelopen seizoen een mooi aantal sponsoren is binnen gekomen en dat ook nog de subsidie er aan komt. Hier moet zijns inziens wel een goed vervolg aan worden gegeven. Hij vraagt aan de aanwezigen om hulp bij het binnenhalen van nieuwe sponsors, of bij het opzetten van een beleid voor het uitgeven van het subsidiegeld.

– Darryl Candiff geeft aan dat er dit seizoen nog een aantal teams kanshebber zijn voor het winnen van prijzen, en ziet graag dat daar aandacht aan gegeven wordt. Het bestuur geeft aan dit zeker te gaan doen. Uiteindelijk zijn we een basketballvereniging met ambities.

– Gideon van der Heijden wil dat er een TC wordt gevormd. Deze moet ook gaan over het beleid van Harlemlakers tegenover de samenwerking in het AAC. Bas Broerse (ook coach voor AAC) vraagt zich ook af hoe die samenwerking er volgend jaar uit gaat zien. De voorzitter geeft aan dat er uitvoerig zal worden gekeken naar de mogelijkheden vanuit Harlemlakers, om de continuïteit van onze vereniging te waarborgen.

– Er zal zeer binnenkort een BS2-scheidsrechterscursus worden georganiseerd. Dit zal gebeuren vanuit de scheidsrechterscommissie op initiatief van Tobias Draak. Gekeken wordt naar mogelijke samenwerking met BV Hoofddorp.

– Tobias Draak vraagt zich af of de vereniging verder wil met de dameslijn. Nu is er maar 1 team. Peter geeft aan dat we zullen kijken of daar mogelijkheden voor zijn. Op dit moment zit het ene team goed vol met meiden, en daarnaast komen er bij de u12 veel meisjes binnen.

– Jordy Laarman kaart het probleem bij de scheidsrechters aan. Als we als vereniging willen groeien, is er ook meer vraag naar scheidsrechters. Er is altijd geprobeerd met eigen kweek de landelijke plekken op te vullen. Helaas zit er een dip in de aanwas. Er wordt opgeroepen om actief binnen de eigen teams op zoek te gaan naar nieuw arbitragetalent.

8. Sluiting

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor het feit dat ze zijn gekomen en actief mee hebben willen praten over het beleid van de vereniging. Er wordt afgesloten met de hoop dat ook het seizoen 2016/2017 een mooie zal zijn.

Aanwezigen:

Peter Haarms (voorzitter), François Tabak (nieuw te benoemen vicevoorzitter), Paul Levels, Ans Vos, Roy van de Velde, Gijs Haarsma, Rene Vlaanderen, Chris Owen-Hunter, Darryl Candiff, Gideon van der Heijden, Tobias Draak (algemeen lid/scheidsrechterszaken), Tim van de Velde, Andy Laarman, Bas Broerse, Guido Bruijn, Tyndell Hamel, Michael Laarman, Hans Tabak (nieuwe penningmeester), Pieter van Blaricon (terugtredende penningmeester), Jordy Laarman (nieuw te benoemen secretaris)

Afmeldingen:

Nils van Zoolingen (wedstrijdsecretaris), Hetty Vogel (ledenadministratie), Wim Nieuwenhuizen (kascommissie)

Aangenomen contributies 2016/2017

U20-1 600,00
U22 1 340,00
U24-1 620,00
H1 390,00
H2 290,00
H3 290,00
U12-1 245,00
U12-2 245,00
U12-3 245,00
U14-1 290,00
U14 REC 100,00
U16-1 720,00
U16-2 310,00
U18-1 720,00
U18-2 340,00
U18-1M 340,00
U18-1 MBCA-HL U18 540,00
Recreanten 195,00

Nieuw bestuur:

Voorzitter Peter Haarms

Vicevoorzitter François Tabak

Secretaris Jordy Laarman

Penningmeester Hans Tabak

Ledenadministratie Hetty Vogel

Wedstrijdsecretaris Nils van Zoolingen

Algemeen lid/scheidsrechterszaken Tobias Draak

Lid scheidsrechterszaken Niek Heering

Website/social media Anya Vonk

Technische zaken A-lijn/sponsoring Rene Vlaanderen

Technische zaken u12/Bscool Gideon van der Heijden

Kascommissie Gijs Haarsma

Kascommissie Wim Nieuwenhuizen