Jaarverslag Harlemlakers seizoen 2020-2021

“Visie en ambitie van Harlemlakers”

“Wij hebben een enorme passie voor basketbal. Als vereniging streven wij er naar zoveel mogelijk jongens, meisjes en volwassenen te laten genieten van wat de basketbalsport aan plezier brengt. Zowel actief als speler, coach, scheidsrechter of passief als toeschouwer. We willen daarnaast met onze basketbalactiviteiten als sportclub een verbindende factor zijn voor de bewoners binnen het stadsdeel Nieuw-West en Badhoevedorp. Onze vereniging biedt zowel de mogelijkheid tot het beoefenen van topsport als breedtesport.

Een speerpunt binnen de breedtesport is onze Basketball ’sCool waar de allerjongste jeugd kennis kan maken met de sport. Wij leggen binnen onze vereniging het accent nadrukkelijk op topsport en met name op de ontwikkeling van basketbaltalent. Ambitieus, planmatig en met kwalitatief sterke mensen werken wij intensief aan het op een hoger niveau brengen van basketbaltalent. Met als doelstelling basketballers op te leiden voor het hoogste niveau in Nederland of daarbuiten. Wij zoeken actief de samenwerking met anderen die aan onze ambities kunnen bijdragen. De talentontwikkeling ambitie geldt tevens voor onze coaches en scheidsrechters. Ook de coaches en scheidsrechters willen we nadrukkelijk via opleiding en ontwikkeling in hun kennis en ervaring laten groeien. Wij hopen op deze wijze te kunnen bijdragen aan de kwalitatieve groei van het basketbal in Nederland.”

Onze missie en visie bieden (zelfs nog na 10 jaar) een inspirerend en herkenbaar kader waar binnen wij als Harlemlakers (HL) onze activiteiten in de vereniging verrichten. Zoals gezegd lijkt het ons goed onze werkelijkheid af te zetten tegen deze visie en ambitie. 

Helaas is voor het tweede seizoen de impact van corona zeer bepalend. Daarover later mee. We starten hieronder echter met de volgens ons meest positieve ontwikkeling; na vorig jaar de start van de samenwerking met Basketbal Academy Amsterdam (BAA) zijn we in zomer 2021 als Harlemlakers/BAA in zee gegaan met MBCA uit Amstelveen.

Samenwerking met externe partners

Onze intentie is altijd geweest zoveel mogelijk met relevante partners samen te werken om onze visie en ambitie te realiseren. Al jarenlang hadden wij de ambitie om nauwer samen te werken met de Basketball Academy Amsterdam (BAA). Met enorm veel vakmanschap en bevlogenheid werken zij aan de ontwikkeling van het basketball in brede zin, en in combinatie met het leggen van een link naar schoolactiviteiten. Zoals vorige keer in het jaarverslag vermeldt werken we vanaf vorig jaar zomer (2020) samen. HL is zeer te spreken over de samenwerking. Het voelt niet als samenwerking van twee partijen, maar eerder als een gezamenlijk opdracht waar we zij aan zij aan werken. Alles verloopt soepel en de betrokkenheid van BAA heeft een enorme positieve impact op de energie en de kwaliteit die we in onze talentontwikkeling stoppen. We doen niemand te kort als we spil en aanjager van dit werk, Brord Brugman daar extra voor complimenteren.

Met elkaar, HL/BAA, zijn we deze zomer de samenwerking met MBCA uit Amstelveen aangegaan. De laatste jaren is het steeds moeilijker geworden voldoende talent aan ons te binden om onze jeugd topsportlijn goed te laten functioneren. Dit heeft er toe geleid dat we inmiddels de U14 en U16 niet meer landelijk inschrijven. Dit was ook een realistische optie voor onze  U18. We zeiden dan ook al in het vorige jaarverslag “we blijven actief op zoek naar partners om onze talentontwikkeling te versterken”. 

Met MBCA hebben we daarvoor een sterke partner gevonden. Ze zijn bevlogen en hoogwaardige talentontwikkelaar. We spreken elkaars taal en voelen verbinding zowel op technisch als bestuurlijk vlak. Tot slot kennen we ze al uit het gezamenlijke meerjarige AAC traject. 

De samenwerking wordt binnenkort vastgelegd in een overeenkomst. De bedoeling is nadrukkelijk dat de samenwerking meerjarig is.  

Het heeft geleid tot formele samenwerking op het U18 en DTL team. Deze teams spelen onder de naam Amstel State. Sturing vindt plaats vanuit een gezamenlijke TC. Als positieve spin-off van het formele stuk is er verder een gezamenlijk damesteam (onder naam Harlemlakers) en spelen onze talenten in MBCA 18 2 en soms 16 1. 

We kunnen niet anders dan enthousiast zijn over hoe we in de praktijk als HL/BAA en MBCA werken.

Verder behouden we de sterke band zijn met de Stichting Basketball ‘sCool. Onze U12 coach Michael Hofman is namelijk tevens hoofdtrainer op zaterdagochtend bij de BB ‘sCool. Dit helpt heel erg bij de instroom van jeugdig talent.

Corona

De impact van Corona en de overheidsmaatregelen was enorm.

Vanaf start van het seizoen (augustus 2020) zijn we weer voorzichtig (met aanpassingen) begonnen met trainingen en wedstrijden. We hielden ons daarbij aan de aanbevelingen van RIVM, NBB en gemeente. 

Onder aansturing van bestuurslid en Corona-coördinator Michael Laarman is dat goed gegaan. We hebben gelukkig weinig brede besmettingen gehad en hebben ons bijna niet voor wedstrijden moeten terugtrekken. De meeste teams hebben een paar maanden kunnen trainen en enkele wedstrijden gespeeld. De jeugd nog een aantal weken langer dan de senioren. 

Overheid heeft daarna op basis van de Corona ontwikkeling er voor gekozen de sport stil te leggen. Toen het daarna in 2021 weer mogelijk werd zijn we weer buiten begonnen. Weer op het schoolplein van het Calandlyceum, we zijn de school daar dankbaar voor.  Daarna is er nog met veel teams in de open lucht met veel plezier getraind. Voelde wel extra goed dat we vanaf augustus jl. weer onze eigen hallen in konden. Met als slagroom op de taart een mooie start van het seizoen met een succesvol minimix .

Talentontwikkeling jongste jeugd, jeugd en senioren 

Bij HL kun je drie stromen onderscheiden: jongste jeugd, jeugd en senioren. In de eerste twee werken we actief en betrokken aan talentontwikkeling. Derde stroom zijn de senioren.

Bij de jongste jeugd leggen we het fundament voor talenten om technisch vaardig en met plezier te kunnen basketballen. Hiervoor hebben we twee jaar geleden een nieuwe start gemaakt. Dit legt namelijk de basis voor de bezetting en kwaliteit van je oudere jeugd en op langere termijn zelfs de senioren. 

Bij de jeugd spelen we soms op hoogst landelijke niveau en soms op een lager niveau. Deze ambitie staat los van aanleg van speler of niveau van team. We proberen op positieve wijze kinderen hun talent te laten benutten en met elkaar in teams te laten floreren. Ambitie blijft om met meer teams weer aan te sluiten op het hoogste niveau. 

De senioren zijn booming, in aantal en kwaliteit. Vier jaar geleden nog 3 herenteams die min of meer recreatief speelden. Nu 1 team in de Promotiedivisie , 2 in de Tweede Divisie en nog 1 in de 1e klasse. Plus 3 herenteams en 1 damesteam die min of meer recreatief spelen. Staat dus nu een zeer sterke seniorenlijn mede te danken aan de jarenlang goed lopende jeugdlijn.

Mooi om te zien dat we dit seizoen, ondanks corona, weer met bijna hetzelfde aantal teams van start zijn gegaan. In de jeugd 4 U12 teams , twee U14 teams , 1 U16, 1 U18 jongens en 1 U18 meisjes en 2 U22 teams. Daarnaast 1 U18 en 1 U22 onder Amstel State. Maakt 13 jeugdteams en voor totale club 21 teams. 

Gaat een mooi seizoen worden! 

Coaches

In de breedte hadden we vorig seizoen in de club een goede bezetting van coaches. Brede bezetting op jongste jeugd hebben we in het huidige seizoen nog steeds. Ook de landelijke teams en top teams senioren zijn goed bezet . De oudere jeugd is op dit moment kwetsbaar met te weinig coaches op te veel teams. Zijn hard bezig anderen binnen de club te stimuleren ook training en coaching op zich te nemen. Is stevige noodzaak als we onze ambitie van talentontwikkeling willen waar maken.

Talentontwikkeling spelers

Op dit thema, de kern van onze missie, kan worden gesproken van een lastig jaar. Ondanks goede wil van spelers en coaches hebben we (door de lockdowns) niet de vooruitgang kunnen maken die we wilden. Reden om het huidige seizoen extra hard aan de slag te gaan. 

Scheidsrechters

Doen we al jaren heel goed. Met als aanjagers Niek, Tobias en Jordy weten we al vele jaren 6 of 7 scheidsen aan ons te binden. Tobias en Niek zorgen tevens voor een goede facilitering van de scheidsen. Jordy, Tobias, Matthew, Merel, Niek en Alexander zorgen  er voor dat in 2020/2021 onze jeugdteams landelijk en Heren 1 tot en met 4 hun wedstrijden op het gewenste niveau kunnen blijven spelen. Wij zijn onze scheidsen daar zeer erkentelijk voor.

De discipline rond de beurten voortvloeiend uit fluit- en tafelschema was seizoen 2020/2021 (in de paar maanden dat we speelden), op een enkel vervelend incident na, redelijk op orde. Maar dit moet gewoon 100 % perfect. In dit verband zagen we in het lopende seizoen een zwakke en zorgbarende start.  Besef dat je afhankelijk van elkaar bent om de wedstrijden goed te laten verlopen. Net als gevoel dat je in een vereniging niet alleen komt halen maar ook brengen. We zijn geen bedrijf , maar een gemeenschap waar iedereen zijn bijdrage moet willen leveren. Als dit niet vanzelf gaat zullen we moeten nadenken over hoe we het juiste gedrag gaan stimuleren.

Belangrijk blijft verder de nieuwe instroom onder en boven 16 goed in het tafelen en fluiten op te leiden.

Hal

De Calandhal begint ouder te worden, dit merken we helaas in onze facilitering. Van de hal zelf tot de reinheid (en beschikbaarheid) van kleedkamers. Ook met de beheerders kan het wederzijds begrip en de samenwerking soms beter.
We blijven actief in gesprek met de hal en beheerders om een aanvaardbaar niveau te behouden. Zeker omdat een substantieel deel van de kosten uit zaalhuur bestaat.

Communicatie

De communicatie staat op zich  goed op de kaart, maar kan altijd beter. De vereniging heeft een mooie website. Verder gebruiken we Facebook en Twitter. Dank aan Gideon voor zijn beheerwerkzaamheden van deze media. François Tabak was weer verantwoordelijk voor de adequate communicatie via de nieuwsbrieven. Daarnaast is de NBB-app natuurlijk een krachtig communicatiemiddel. 

We zien desondanks dat niet alle informatie goed bij onze leden/ouders  komt. Kan zijn door de overload aan informatie in deze tijden van social media. Iets om aan te werken. Zien op dit thema graag een deskundige  ons bestuur versterken.

In dit verband verder de opmerking dat we nog stevige stappen op onze promotie en marketing kunnen maken.

Financieel

Voor de details op het onderwerp financieel verwijzen wij u naar de financiële jaarstukken 2020/2021. Wel wat algemene opmerkingen; coronajaar was uiteraard bijzonder. In de ALV van vorig jaar is afgesproken dat de contributie zou worden aangepast op basis van de werkelijke kosten die we als club voor een team  zouden maken. Inmiddels zijn de aangepaste contributies al bij de leden geland. Betekende dat leden die betaald hadden geld terug kregen  en niet betalende leden nog moesten of moeten betalen. Als dit proces met goed resultaat verloopt ziet de financiële situatie er goed uit. Mede omdat we van overheid twee subsidies hebben gehad i.v.m. Corona. Daarnaast hebben we subsidie ontvangen van Stichting Calandhal, die echter alleen in de vorm van aanschaf materiaal (tenues en ballen) mag worden ingezet. Risico van niet betaling van de contributies is echter realistisch. Daarom zullen we scherp sturen op binnenhalen van deze contributie . 

Sponsors en gulle gevers

Los van regelmatige doch kleine inkomsten vanuit de VriendenLoterij, bedankt spelers , hebben we geen sponsors . Mooi moment, nu de wereld weer op gang komt, daar weer actief mee aan de slag te gaan.

Bestuur en bestuurszaken

We gaan met hetzelfde bestuur het nieuwe seizoen in als seizoen 2020/2021. Tobias Draak, Jordy Laarman, Brord Brugman, François Tabak , Michael Laarman en ondergetekende vormen het bestuur. We zetten onze taken met plezier voort .

Ons streven blijft om ons bestuur uit te breiden. Immers vele handen maken licht werk. We zijn in het bijzonder op zoek naar dames en kandidaten met een diverse achtergrond. Onze vereniging is een prachtige afspiegeling van Nieuw-West. Zien we ook graag in het bestuur terug.

Conclusie seizoen 2020 /2021

Plussen 

 • Samenwerking met BAA
 • Samenwerking met BB’sCool
 • Samenwerking met MBCA in Amstel State 
 • Trouwe en sterke groep scheidsrechters 
 • Bedrijfsvoering loopt goed
 • Kwalitatief goede coachbezetting
 • Stevig ledenaantal (ruim boven de 200 spelende leden)
 • U12-programma biedt stevig fundament
 • Sterke seniorenlijn, kwantitatief en kwalitatief

De minnen van het seizoen 2020/2021

 • Concurrentiepositie voor binnenhalen talent verzwakt
 • Financiële kwetsbaarheid
 • Aantal coaches 

Uitdagingen 2021/2022 ( en verder )

 • Borgen van de plussen
 • Fundament talentontwikkeling verstevigen
 • Coaches aan ons binden 
 • Scheidsrechterbezetting toekomst
 • Financiële kwetsbaarheid verminderen
 • Genieten !

Namens bestuur Harlemlakers, oktober 2021

Peter Haarms, voorzitter