Regels m.b.t. de vaststelling en inning van de contributie , alsmede onkostenvergoeding coaches van de basketbalvereniging Harlemlakers ( bekrachtigd in bestuursvergadering van Maart 2015) geldend miv van maart 2015.
A). Regels rond vaststelling en inning contributie

1) Iedereen betaalt de contributie die behoort bij het team waar hij als speler is ingedeeld

2) Tenzij een speler volledig meetraint en meer dan regelmatig ( tot vast ) bankt bij een hoger team , in dat geval is de contributie van het hogere team verschuldigd

3) Tenzij een speler enkel volledig meetraint met een hoger team van de a- lijn , in dat geval wordt de contributie verhoogd met een toeslag. De hoogte van die toeslag wordt  ieder jaar in September vastgesteld.

4) De penningmeester stelt de contributie voor iedere afzonderlijke speler vast op basis van de indeling en feitelijke situatie.

5) De hoogte van de contributie van elk team wordt, op basis van de werkelijke kosten
( onder meer van inschrijving team, arbitrage kosten , zaalhuur en onkostenvergoeding ) ieder jaar op advies van de penningmeester door het bestuur in september vastgesteld.

6) Iedereen die op 1 april het lidmaatschap bezit van de vereniging , is volledige contributie verschuldigd over het komende seizoen.

7) Voor alle gevallen waarin deze regels onder A niet voorzien ( afwijkende of bijzondere omstandigheden) stelt de penningmeester, al dan niet op verzoek van de betreffende speler/ouder, in de geest van deze regels de contributie vast.

8) Er is in beginsel geen bijzondere korting voor de situatie dat meerdere kinderen en/of ouders van hetzelfde gezin contributie verschuldigd zijn. In bijzondere situaties ( bijv. Inzet op activiteiten voor de vereniging) kan de penningmeester van deze regel afwijken.

9) De lijst met contributie- bedragen wordt jaarlijks rond half september op de site gepubliceerd.B). Matiging

1) In het geval van het verrichten van trainer/ coach activiteiten wordt de contributie als volgt gematigd:

- Voor een speler van een senioren-team of niet A-lijn team bij het volledig coachen/ trainen ( twee keer per week trainen en coaching wedstrijd) vindt volledige matiging plaats van de contributie ( met een maximum van 389 euro)
- Voor twee spelers die gezamenlijk een team coachen ( twee keer per week trainen en coaching wedstrijd) de helft van de voor hun verschuldigde contributie ( met een maximum van 189 euro )
- Voor spelers van de zogenaamde A- lijn ( U 16 1, U 18 1 , U 20 1 , U 24 1 ) gelden dezelfde regels. Vergoeding is voor hen echter vast. Bij volledig coachen 389 euro en bij gezamenlijk coachen 189 euro.

In het geval dat een speler of van een A-lijn of een ander team een team coacht dat slechts traint of slechts 1 training en een wedstrijd heeft stelt de penningmeester met inachtneming van de matigingsregels een matiging naar rato vast.

2) In het geval van toepasselijkheid van A 6  kan het bestuur op verzoek , in bijzondere omstandigheden, tot matiging overgaan. Matiging kan maximaal plaatsvinden naar het basis-bedrag van 125 euro

3) In gevallen, waarin de regels van B niet voorzien stelt de penningmeester, al dan niet op verzoek van de betreffende speler/ ouder ,in de geest van deze regels de matiging op de contributie vast.C) Wijze van betaling en inning van de contributie

1)De inning van de contributie is uitbesteed aan ClubCollect. Daarvoor is nodig dat de penningmeester beschikt over het 06-nummer van degene die gaat betalen. Stuur daarom deze naar penningmeester@harlemlakers.nl

2) Op uiterlijk  1 december van hetzelfde jaar dient betaling plaatsgevonden te hebben dan wel een sluitende afspraak over de betaling met de penningmeester te zijn gemaakt over de betaling van de factuur.

3)Een betaling in termijnen is , na afstemming met de penningmeester , mogelijk.

4)Voor elke speler geldt dat als de factuur van oktober op uiterlijk 1 december noch volledig is betaald noch een sluitende afspraak met de penningmeester is gemaakt , er niet meer mag worden gespeeld ( speelverbod). Dit verbod wordt na volledige betaling of sluitende afspraak met penningmeester opgeheven.

5) Voor nieuwe leden geldt: zij worden pas ingeschreven als het contributiebedrag is betaald of een sluitende afspraak met de penningmeester is gemaakt.

6) In voorkomende gevallen kan worden over gegaan tot het innen van de contributie door een externe ( deurwaarder of incassobureau).

7) In gevallen, waarin de regels van C niet voorzien besluit de penningmeester , al dan niet op verzoek van de speler/ ouder in de geest van deze regels.

 

D) Coachvergoeding 

1) Harlemlakers betaalt in beginsel al haar coaches een vergoeding voor de te maken kosten, tenzij de financiŽle situatie vergoeding dat niet toelaat. Ieder jaar rond eind september besluit het bestuur, op advies van de penningmeester, over de omvang en toekenning van de onkostenvergoedingen. Besloten kan tevens worden het besluit tot het toekennen van de vergoeding voor een deel van de vergoedingen te verplaatsten naar april.

2) Deze kosten vergoeding wordt zodanig vastgesteld dat zoveel mogelijk de werkelijke kosten worden gedekt.

3) Voor coaches die tevens spelen bij Harlemlakers gelden in afwijking van onderstaande de regels van B.

4) Voor de volgende teams gelden de volgende richtbedragen voor de vergoeding van de coaches.

- A- lijn team U 16 tot en met U 24 , 750 Euro , bij 4 keer trainen en 1 keer coachen)

- Overige teams , 200 Euro  bij 2 keer trainen en 1 keer coachen en 100 euro bij 1 keer trainen en coachen.

5) In het geval van meerdere coaches per team wordt de vergoeding naar rato over de coaches verdeeld.

6) Bij afwijkende situaties wordt de vergoeding vastgesteld door het bestuur op advies van de penningmeester.

7) In beginsel wordt de vergoeding of aan het einde van het seizoen betaald. Op verzoek kan de vergoeding eerder worden betaald. Echter nooit meer dan het gedeelte van de vergoeding waar op dat moment aanspraak is ontstaan ( dus nooit vooraf, maar achteraf )

 

E) Verantwoording

1) De penningmeester legt in voorkomende gevallen van toepasselijkheid van A  7, B 2 en C 6 verantwoording af aan het bestuur .

Pch/2015